SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHOOL

MR foto
Staand van links naar rechts: Karlijn de Boer, Renate Kastelijns, Monique van Nieuwstadt en zittend van links naar rechts: Margje Oerlemans-Laros, Judith van Boxtel, Grietje Soyer

Medezeggenschapsraad OBS Den Bussel

De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid en bestuurlijke zaken en adviseert hierin de school. Voor een aantal directie- en/of bestuursbeslissingen heeft de MR het recht al dan niet met het voorstel in te stemmen, dan wel een advies hieromtrent uit te spreken. Hoe dit precies, volgens de wet, geregeld is staat in het MR-reglement. Hier vindt u het huishoudelijk document van de MR van Den Bussel. Onderwerpen die in een MR- vergadering aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: de formatie (personele bezetting), leermethoden, het vakantierooster, nascholingsplannen, het jaarplan en het schoolplan.

 

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten. De directeur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en is adviserend lid. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en de bijeenkomsten zijn openbaar.

Teamgeleding MR

– Karlijn de Boer
– Renate Kastelijns
– Margje Oerlemans-Laros

 

Adviseur

– Saskia Jansen

Oudergeleding MR

– Judith van Boxtel
– Grietje Soyer
– Monique van Nieuwstadt