SAMEN BETROKKEN BIJ INSPIREREND ONDERWIJS

Veiligheid en geborgenheid

OBS Den Bussel hecht veel waarde aan een aangename sfeer waarin leerlingen zich thuis en geborgen voelen, waardoor een prettig leef- en leerklimaat ontstaat. Vanuit eigenaarschap, betrokkenheid en samenwerking wordt onderwijs geboden, waarbij leerlingen zich vanuit een positieve sfeer en in een bruisende leeromgeving kunnen ontwikkelen. Om uw kind zo een leuke basisschooltijd te bieden en probleemloos te laten doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

Samen betrokken bij de school

Binnen OBS Den Bussel is sprake van grote betrokkenheid van het team naar de kinderen en de ouders. Graag willen we de leerlingen betrekken bij het leerproces: daarin staat een actieve leerhouding centraal. Dit wordt gecreëerd door leerkrachtvaardigheden in te zetten om kinderen nauw te betrekken bij de lessen. De kinderen worden door de leerkrachten geactiveerd en direct betrokken bij de instructies, door ze te enthousiasmeren en verwachtingen/doelen uit te spreken.
Met het vieren van alle successen worden de leerlingen extra gestimuleerd om met de groep doelen te behalen.

Samenwerking leerlingen en ouders

Onderwijs is een wisselwerking. Samen met ouders zijn wij als school verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Op OBS Den Bussel wordt intensief samengewerkt met de Medenzeggenschapsraad, Oudervereniging en leerlingenraad. Samen maken we meer mogelijk.

KERNWAARDEN OBS DEN BUSSEL

De volgende vijf pijlers staan centraal:

Bruisend

Leerkrachten en kinderen stralen werkplezier uit. We hechten waarde aan een warme sfeer binnen de school en schoolomgeving. Onze activiteiten stralen energie uit.

Uniek

Ieder kind, leerkracht en ouder mag zichzelf zijn, binnen grenzen. We hebben een uniek Breed schoolconcept.

Uitdagend

Er is optimale aansluiting bij het niveau en belevingswereld van het kind. We bieden verschillende werkvormen en materialen aan en creëren een uitdagende leeromgeving.

Respect

Iedereen toont respect voor ieders sterke en zwakke kanten. Interesse voor elkaar komt uit het hart en niet uit het hoofd. We hebben respect voor ieders geloofsovertuiging en nemen elkaar serieus. Afspraken worden nagekomen en we willen elkaar graag leren kennen.

Veilig

We hechten veel waarde aan structuur. Kinderen, leerkrachten en ouders weten waar ze aan toe zijn en kunnen in alle omstandigheden op elkaar rekenen.