OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-02-2019 - Jarige Jobussen

Waar staan we als school voor?Openbaar onderwijs

Den Bussel is een openbare basisschool en kenmerkt zich op een aantal punten ten opzichte van de bijzondere school. Vooral kan hier genoemd worden de bestuursvorm en de daaraan verbonden openbaarheid van bestuur.

Een tweede belangrijk kenmerk is de toegankelijkheid van de openbare school. Leerlingen kunnen niet geweigerd worden op grond van andere dan pedagogisch/didactische argumenten. Bij wet is deze toegankelijkheid gegarandeerd. De school moet een afspiegeling zijn van de maatschappij, met mogelijk daarin alle voorkomende levensbeschouwingen, waarden en normen, zoals deze in de samenleving liggen verankerd.

Profiel van de school

Basisschool Den Bussel is een school met een prettig klimaat voor kinderen, leerkrachten en ouders. Groot belang wordt toegekend aan het opdoen van kennis en vaardigheden. De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind is een belangrijk aandachtspunt. Uw kind moet zich op Den Bussel thuis voelen. Als het kind zich prettig voelt op onze school, zal dat positieve gevolgen hebben voor de onderwijsresultaten.

Onderwijsvisie en schoolklimaat

Den Bussel is een school die werkt met een jaarklassensysteem. Combinaties van verschillende jaarklassen binnen een groep behoren, in het belang van de interne schoolorganisatie, tot de mogelijkheden. Daarbinnen is de aanpak zoveel mogelijk gericht op de individuele leerling.

Aspecten als het bevorderen van het zelfvertrouwen en het vergroten van de zelfstandigheid zijn wezenlijk voor onze school. We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich thuis voelen op school. Een goed contact tussen leerkracht, leerling en ouders is daarom een voorwaarde. Samen met de leerlingen en de ouders willen we werken aan een sfeer van veiligheid en geborgenheid.

Onderwijsinhoud

Den Bussel probeert een onderwijsleersituatie te scheppen die het mogelijk maakt een continu ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling. Deze aspecten betreffen de verstandelijke, sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Op Den Bussel proberen we samen met de ouders een bijdrage te leveren aan het kunnen functioneren van elk kind op zijn / haar niveau. Daarbij houden we rekening met de eigen geaardheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Tevens proberen we om te gaan met de verschillen in milieu waarin de kinderen opgroeien. Onze leermiddelen zijn zodanig gekozen en de organisatie is zodanig van opzet dat deze continuīteit gewaarborgd wordt. Het blijven zitten houdt in dat een kind een jaar extra leertijd krijgt voor de vak- en vormingsgebieden van dat betreffende leerjaar. Dit wordt besloten in nauw

overleg met de ouders. Het blijven zitten in een groep, wordt alleen dān aan ouders geadviseerd, als de verwachting gerechtvaardigd is, dat dit doubleren de prestaties en / of de ontwikkeling van het kind ten goede komt. De eindbeslissing betreffende doubleren ligt bij de school. Ook is het mogelijk dat een kind in overleg met de ouders bij een jongere groep wordt geplaatst, omdat het daar beter past op sociale en / of emotionele gronden.

Met ingang van schooljaar 2009-2010 is gestart met de invoering van 1-zorgroute. Dit gebeurt op initiatief van het ministerie van OC&W (Weer Samen Naar School) en het samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena initieert de invoering op de scholen binnen het samenwerkingsverband. Binnen de 1-zorgroute werkt de school aan:

Ø  Werken met groepshandelingsplannen.

o   Binnen de verschillende vak- en vormingsgebieden wordt globaal in 3 niveaus gewerkt. In de intensiefgroep worden de leerlingen ingedeeld die veel extra instructie en begeleiding nodig hebben. In de basisgroep zitten de leerlingen die na instructie van de leerkracht zelfstandig de leerstof kunnen verwerken. In de verrijkingsgroep zitten de leerlingen die weinig instructie nodig hebben en grotendeels zelf de leerstof verwerken.  De school heeft vanaf 2009 gewerkt aan de invoering van de 1-zorgroute.  Tevens zijn de groepsbezoeken en leerling-besprekingen ingericht volgens 1-zorgroute. De school wordt hierbij ondersteund door de CED-groep. (schoolbegeleidingsdienst Rotterdam). De school werkt momenteel met groepsplannen voor de vak- en vormingsgebieden voor rekenen, technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en gedrag.

Het schoolplan

Met ingang van 1 augustus 1999 beschikt elke school over een schoolplan. Het schoolplan geeft een beschrijving van de kwaliteitszorg binnen de school. In het schoolplan beschrijft de school de volgende beleidsterreinen:

1.     Identiteitsbeleid. (beschrijving van de levensbeschouwelijke en pedagogische uitgangspunten)

2.    Onderwijskundig beleid (onderwijsinhouden, ontwikkelingsmaterialen, leerstofaanbod, zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften)

3.    Personeelsbeleid. (maatregelen die bijdragen tot de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundige beleid)

4.    Kwaliteitszorg. (de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs, hoe deze wordt bewaakt en welke maatregelen worden genomen ter verbetering van de kwaliteit.

In juni 2019 is door de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur het schoolplan vastgesteld voor de periode 2019-2023.

Het schoolplan is voor ouders ter inzage. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie.