OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

19-04-2019 - Paasviering 2019
13-03-2019 - Carnaval 2019
01-02-2019 - Jarige Jobussen
21-12-2018 - Kerstviering 2018
19-12-2018 - Kerstmusical 2018
05-12-2018 - Sinterklaas 2018
05-10-2018 - Schoolkamp 2018
05-07-2018 - Eindmusical 2018
28-03-2018 - Projectweek 2018

Verlof aanvraagLeerplicht en verlof

Aanvraagverlof.doc

1 Leerplicht en verlof

2 Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

3 Op vakantie onder schooltijd

4 Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’

5 Hoe dient u een aanvraag in?

6 Niet eens met het besluit?

7 Ongeoorloofd verzuim

8 Vragen?1. Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.

Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. De leerplichtwet kent ook geen snipperdagen. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in dit artikel beschreven.

2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof.

Als richtlijn geldt dat hiervoor n dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

3. Op vakantie onder schooltijd

Vakantie onder schooltijd is in principe niet mogelijk.

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden:

- als uw kind tijdens (geen van) de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de

  specifieke aard van het beroep van (n van) de ouders.

- het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.

- bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke

  aard van het beroep n de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

  In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar maximaal 10 dagen aaneengesloten

  uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatshebben.

  Geen redenen voor extra vakantieverlof zijn o.a. :

- extra lange vakanties wegens bezoek aan het land van herkomst

- korte vakanties tussendoor of in het goedkope voor- en naseizoen

In de praktijk komt deze situatie echter nooit voor omdat mensen hetzij tijdens de zomervakantie, hetzij tijdens een van de andere vakanties in staat zijn om twee weken verlof op te nemen en zo met hun gezin vakantie door te kunnen brengen.

Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

In verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.

De verlofperiode kan maximaal 10 schooldagen aaneengesloten beslaan.

De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt,

waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. U moet zelf zorgen voor een vertaling ervan door een bedigde tolk. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

4. Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

- een verhuizing van het gezin.

- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.

- ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in

  overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar).

- overlijden van bloed- of aanverwanten.

- viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12-, 25-,40-, 50- of 60-jarig 
  (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

De volgende situaties vallen niet onder ‘andere gewichtige omstandigheden’:

- familiebezoek in het buitenland, al dan niet gekoppeld aan een vakantie

- vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.

- vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.

- een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie

  te gaan.

- eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.

- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

- deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

5. Hoe dient u een aanvraag in?

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school.

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

6. Niet eens met het besluit

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Tot 10 dagen bij de schooldirecteur boven de 10 dagen bij de leerplichtambtenaar.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:

- naam en adres van belanghebbende.

- de dagtekening (datum).

- een omschrijving van het besluit dat is genomen.

- argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit.

- wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting.

Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. 

Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te trekken.

Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden, voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.

7. Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim.

De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.

De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

8. Vragen?

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.