OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

05-12-2019 - Sinterklaas 2019
08-11-2019 - Efteling 2019
07-10-2019 - Schoolkamp 2019
01-02-2019 - Jarige Jobussen

OuderverenigingDe Oudervereniging  

(hierna te noemen: OV) bestaat uit enthousiaste ouders van leerlingen die zich betrokken voelen bij de school. In eerste instantie is de OV er om school te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een prettig schoolklimaat. In een goed georganiseerde school, waar de kwaliteit van onderwijs en vorming voorop staat.

OV-leden schooljaar 2019/2020

De OV heeft een bestuur, bestaande uit: Carol Stans (voorzitter), Evelien Mandemakers (secretaris), Pim Hollman (penningmeester), Dunja vd Wouw (vicevoorzitter)
De overige leden zijn: Twanny Zijlmans, Denise Jongbloed, Jelske Zijlmans, Carola de Jong, 
Marielle Schotanus, Angelique Brok, Manuela Tilemans, Wendy Palli, Inge Alink, Monique Hock, Lindsay Vlaskamp en Jojanneke Feenstra.

De OV vergadert 6x per jaar in de avonduren. Hiervoor ontvangen alleen OV-bestuursleden een uitnodiging. Het verloop van de activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden o.a. tijdens deze vergadering besproken.

Wat doet de OV?

De OV tracht om van de jaarlijks terugkerende themafeesten een onvergetelijke gebeurtenis voor de leerlingen te maken. Te denken valt dan aan het Sinterklaasfeest, Carnaval, Paas- en Kerstviering.

Maar ook het schoolreisje, de Kinderboekenweek, de Dag van de leerkracht, de open middag, het cultuuruitje, de sponsorloop, de filmmiddag, de laatste schooldag en afscheid groep 8, worden door de OV voorbereid, begeleid en geco÷rdineerd. Tevens zijn de OV-leden gekoppeld als klassenouder aan een klas. Indien mogelijk zal dit de klas zijn waar zijn/haar kind(eren) in geplaatst is/zijn.

Daarnaast worden de raamschilderingen door de OV verzorgd, de allergielijst van de leerlingen ge-update en de Ondersteunende Leden worden door de OV (daar waar nodig is) ingezet bij activiteiten.

De OV doet dit niet alleen. Samen met de leerkrachten vormt zij diverse werkgroepen verdeeld over het schooljaar. De werkgroepen voor het nieuwe schooljaar worden in principe tijdens de laatste vergadering van het lopende schooljaar verdeeld.

De ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals het Sinterklaasfeest, het schoolreisje, etc., wordt geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de OV een vrijwillige bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage per leerling wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

De totale bijdrage per leerling voor schooljaar 2019 / 2020 is vastgesteld op:

-                  groep 1/2        € 31,00 (incl. schoolreis onderbouw);

-                  groep 3 t/m 7  € 40,00 (incl. schoolreis midden- en bovenbouw) en

-                  groep 8            € 17,50 (exclusief schoolreis i.v.m. kamp).

U kunt de bijdrage overmaken op het IBAN nr van de oudervereniging: NL22ABNA0443072108 onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren) ten name van oudervereniging Den Bussel in Kaatsheuvel.

U heeft de mogelijkheid in twee delen te betalen, waarbij geldt dat de volgende betaaldata in acht genomen dienen te worden:
Uiterlijk 2 weken voor de jaarvergadering € 22,50
Uiterlijk 4 weken voor aanvang schoolreis € 8,50 voor de onderbouw of € 17,50 voor midden- en bovenbouw (behalve groep 8)

Om uw kind deel te kunnen laten nemen aan bovengenoemde activiteiten gelieve de opgegeven betaaldata door de oudervereniging te respecteren. Leerlingen van ouders die de ouderbijdrage niet betalen, kunnen niet aan de extra activiteiten deelnemen en/of gebruik maken van de door de OV aangeboden traktaties. De school biedt in dat geval het reguliere onderwijsprogramma. Bij aanmelding van het kind op school ontvangen de ouder(s) / verzorger(s) van de directie inschrijfformulier m.b.t. het lidmaatschap van de oudervereniging. Na invulling van dit inschrijfformulier en ondertekening zijn de ouder(s) / verzorger(s) lid van de oudervereniging. Zij verplichten zich dan tot het betalen van de ouderbijdrage. Bij uitblijven van de betaling zal de directie van school contact met u opnemen namens de oudervereniging.

Een onafhankelijk kascommissie controleert de besteding van de betaalde ouderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de OV gepresenteerd op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de ouderbijdrage, dan kunt u een mail sturen aan: ovdenbussel@gmail.com.

Algemene Ledenvergadering

De OV houdt ÚÚn keer per jaar haar Algemene Ledenvergadering (hierna te noemen: ALV) op school. Deze ALV is openbaar. Tijdens die vergadering komt de financiŰle verantwoording aan bod, wordt de jaarlijkse ouderbijdrage vastgesteld en kunnen er zaken die voor haar leden van belang zijn worden besproken. Tevens worden tijdens de ALV bestuursleden gekozen/herkozen. De OV is zelf verantwoordelijk voor de aanstelling van het bestuur.

De uitnodiging voor deze jaarvergadering ontvangt u via MijnSchoolInfo. Tevens staat de jaarvergadering vermeld op de schoolkalender.

U bent van harte welkom op deze vergadering!

Deelname OV

Indien er een vacature ontstaat, ontvangt u hiervan bericht via MijnSchoolInfo. Ge´nteresseerden worden dan in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden. Daarna ontstaat er een contactmoment en kunt u bezien of u definitief wilt aansluiten.

Overige informatie

De OV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18064009.