OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

19-04-2019 - Paasviering 2019
13-03-2019 - Carnaval 2019
01-02-2019 - Jarige Jobussen
21-12-2018 - Kerstviering 2018
19-12-2018 - Kerstmusical 2018
05-12-2018 - Sinterklaas 2018
05-10-2018 - Schoolkamp 2018
05-07-2018 - Eindmusical 2018
28-03-2018 - Projectweek 2018

KwaliteitszorgWe streven er op Den Bussel naar om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren. We noemen dit ook wel kwaliteitszorg. De onderwijsinspectie toetst ieder jaar deze kwaliteitszorg op school. Het rapport van inspectie hieromtrent is na te lezen op hun internetsite. Een van de links op onze homepage verwijst naar inspectie.

Op school werken we met het kwaliteitsinstrument WMK-PO (Werken Met kwaliteit Primair Onderwijs) dat de onderwijskwaliteit verdeelt in vijf aandachtsvelden. Inspectie noemt deze aandachtsvelden ook wel kwaliteitskaarten. De volgende aandachtsvelden komen aan bod:

Ų  Algemene uitgangspunten van de school (o.a. levensbeschouwelijke identiteit)

Ų  Zorg voor kwaliteit ( o.a. toetsinstrumenten)

Ų  Onderwijs en leren ( o.a. leerstofaanbod, pedagogisch klimaat en leerlingenzorg)

Ų  Opbrengsten (o.a. eindniveau van de schoolverlaters)

Ų  Beleid en organisatie (professionalisering van leerkrachten, in- en externe communicatie)

Het kwaliteitsinstrument WMK-PO staat voor Werken Met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs. In het schooljaar 2004 -2005 hebben we een start gemaakt met de invoering van dit instrument.

Om structureel te werken aan kwaliteitszorg is er een werkgroep van directie en teamleden ingesteld, die de aandachtsvelden zorgvuldig bestuderen en bespreken. De werkgroep doet verbetervoorstellen naar team en medezeggenschapsraad waarna deze worden vastgesteld en uitgevoerd.

In het schooljaar 2017-2018 hebben team en medezeggenschapsraad intensief gewerkt aan de kwaliteitszorg, zoals vastgelegd in het jaarplan.

Activiteiten die dit schooljaar hebben plaatsgevonden, zijn o.a.

Ų  Uitvoering van het plan van aanpak voor het schooljaar 2017-2018 met samenwerkingspartners m.b.t. ontwikkeling tot integraal kindcentrum. (zie hoofdstuk Integraal Kindcentrum)

Ų  Er heeft een invoeringstraject plaatsgevonden voor een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen. (groep 3)

Ų  Invoeringstraject van groepsplannen spelling en begrijpend lezen (1-zorgroute).

Ų  Er heeft een keuzetraject plaatsgevonden voor een nieuwe methode Engels.

Ų  Er heeft een keuzetrajectplaatsgevonden voor een nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit traject is nog niet afgerond en loopt volgend schooljaar door.

Ų  Oriėntatie op nieuw digitaal registratielijst (tussen)doelen groepen 1/2 en oriėntatie op de nieuwe versie van de methode “Schatkist”. Dit traject is nog niet afgerond en loopt volgend schooljaar door.

Ų  Implementatie van de nieuwe opzet voor de rapporten en rapportgesprekken (groepen 3 t/m 8). Eind schooljaar 2017-2018 is dit geėvalueerd. De evaluatiepunten worden meegenomen in het invoeringstraject 2018-2019.

Ų  Implementatie nieuwe opzet technisch lezen. (motiverend lezen)

Ų  De VVE coördinator van school heeft deelgenomen aan de bovenschoolse werkgroep “doorgaande lijn en monitoring VVE”

Ų  De werkgroep WMK-PO heeft de volgende activiteiten uitgevoerd:

o   Afname interne analyse voor  het team.

o   Afname leerlingvragenlijst leerjaar 7 en 8.

o   Oudervragenlijst.

Ų  In het kader van de gesprekkencyclus hebben leerkrachten zich geschoold m.b.t. hun persoonlijk ontwikkelingsplan.

Ų  Oriėntatie op het SOP (School Ontwikkelings Profiel) vanuit het samenwerkingsverband


Voor het schooljaar 2018-2019 zijn in het jaarplan de volgende verbeteractiviteiten gepland:

Ų  Uitvoeren van het plan van aanpak schooljaar 2018-2019 Intergraal Kindcentrum.

Ų  Oriėntatie op nieuw digitaal registratielijst (tussen)doelen groepen 1/2 en oriėntatie op de nieuwe versie van de methode “Schatkist”.

Ų  Implementie nieuwe opzet voor technisch lezen. (motiverend lezen)

Ų  Invoering aangepaste opzet rapporten en rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 8.

Ų  De VVE coördinator neemt deel aan de bovenschoolse werkgroep VVE.

Ų  Er vindt een keuzetraject plaats voor een nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ų  Er vindt een invoeringstraject plaats voor een nieuwe methode Engels.