OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-02-2019 - Jarige Jobussen

KwaliteitszorgWe streven er op Den Bussel naar om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren. We noemen dit ook wel kwaliteitszorg. De onderwijsinspectie toetst ieder jaar deze kwaliteitszorg op school. Het rapport van inspectie hieromtrent is na te lezen op hun internetsite. Een van de links op onze homepage verwijst naar inspectie.

Op school werken we met het kwaliteitsinstrument WMK-PO (Werken Met kwaliteit Primair Onderwijs) dat de onderwijskwaliteit verdeelt in vijf aandachtsvelden. Inspectie noemt deze aandachtsvelden ook wel kwaliteitskaarten. De volgende aandachtsvelden komen aan bod:

  Algemene uitgangspunten van de school (o.a. levensbeschouwelijke identiteit)

  Zorg voor kwaliteit ( o.a. toetsinstrumenten)

  Onderwijs en leren ( o.a. leerstofaanbod, pedagogisch klimaat en leerlingenzorg)

  Opbrengsten (o.a. eindniveau van de schoolverlaters)

  Beleid en organisatie (professionalisering van leerkrachten, in- en externe communicatie)

Het kwaliteitsinstrument WMK-PO staat voor Werken Met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs. In het schooljaar 2004 -2005 hebben we een start gemaakt met de invoering van dit instrument.

Jaarlijks worden leerlingen van de leerjaren 7 en 8 m.b.v. digitale vragenlijsten bevraagd op de verschillende onderdelen van de kwaliteitszorg. Dit vindt plaats in de periode oktober / november.

Hetzelfde geldt voor de afname van de oudervragenlijsten in maart / april.

Om structureel te werken aan kwaliteitszorg is er een werkgroep ingesteld, die de aandachtsvelden zorgvuldig bestuderen en bespreken. De werkgroep doet verbetervoorstellen naar team en medezeggenschapsraad waarna deze worden vastgesteld en uitgevoerd.

In het schooljaar 2018-2019 hebben team en medezeggenschapsraad intensief gewerkt aan de kwaliteitszorg, zoals vastgelegd in het jaarplan. Activiteiten die dit schooljaar hebben plaatsgevonden, zijn o.a.

  Het schoolplan 2019-2023 is gemaakt en door MR en bestuur vastgesteld.

  Het plan van aanpak schooljaar 2018-2019 voor het Integraal Kindcentrum is uitgevoerd.

  Een nieuw digitaal registratielijst (tussen)doelen groepen 1/2 is gemaakt en er heeft een orintatie plaatsgevonden op de nieuwe versie van de methode “Schatkist”.

  De nieuwe opzet voor technisch lezen is gemplementeerd. (motiverend lezen)

  De aangepaste opzet rapporten en rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 is ingevoerd.

  De VVE cordinator heeft deelgenomen aan de bovenschoolse werkgroep VVE.

  Er heeft een keuzetraject plaatsgevonden voor een nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Er heeft een invoeringstraject plaatsgevonden voor een nieuwe methode Engels.

  Er heeft een keuzetraject plaatsgevonden voor een nieuwe methode lichamelijke opvoeding voor de groepen 3 t/m 8.

  In het kader van de inrichting van de digitale leeromgeving zijn chromebooks aangeschaft worden. Teamleden hebben hiervoor een training gekregen.

  We hebben dit schooljaar op grootse wijze ons 30-jarig bestaan gevierd.  

  De werkgroep WMK-PO heeft de volgende activiteiten uitgevoerd:

o   Afname en analyse vragenlijsten voor leerlingen groep 7 en 8

o   afname oudervragenlijst.

  Tijdens de studiedagen heeft de volgende teamscholing plaatsgevonden:

o   Werken met de chromebooks.

o   Verdere implementatie nieuwe methode aanvankelijk lezen groep 3.

o   Invoering motiverend lezen.

o   Keuze digitaal registratiesysteem groepen 1/2.

o   Koppeling SCOL( digitaal registratiesysteem sociaal-emotionele ontwikkeling) met groepsplan “Leren Leren”.

o   Evaluatie rekenmethode groepen 3 t/m 8.

o   Studiedag voor alle personeelsleden van Stichting Bravoo

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn in het jaarplan de volgende verbeteractiviteiten gepland:

  Uitvoeren van het plan van aanpak schooljaar 2019-2020 Intergraal Kindcentrum.

  Implementatie nieuw digitaal registratielijst (tussen)doelen groepen 1/2.

  De VVE cordinator neemt deel aan de bovenschoolse werkgroep VVE.

  Er vindt een invoeringstraject plaats voor de nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Er vindt een keuzetraject plaats voor een nieuwe methode voor verkeer.

  Er vindt een invoeringstraject plaats voor een nieuwe methode lichamelijke opvoeding voor de groepen 3 t/m 8.

  Team en kinderen gaan werken in een nieuwe digitale leeromgeving. Hiervoor vindt een migratie plaats. (Miloo)

  Verbetering van de externe communicatie. Hiervoor heeft de school advies gevraagd bij een externe deskundige.

  Er vindt een implementatietraject plaats m.b.t. het werken met Office 365.

  Alle scholen binnen Stichting Bravoo maken de overstap naar een ander leerlingadministratiesysteem. Dit wordt gemplementeerd  in het schooljaar 2020-2021. In het schooljaar 2019-2020 worden hiervoor de voorbereidingen getroffen.

  Verbetertraject voor de externe communicatie.

  De werkgroep WMK-PO voert de volgende activiteiten uit:

o   Afname en analyse vragenlijsten voor leerlingen groep 7 en 8

o   afname oudervragenlijst.

  Tijdens de studiedagen zullen de leerkrachten zich verder scholen in:

o   Implementatie nieuwe digitale leeromgeving (Miloo)

o   Werken met de chromebooks.

o   Invoering digitaal registratiesysteem groepen 1/2.

o   Studiedag voor alle personeelsleden van Stichting Bravoo