OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-02-2019 - Jarige Jobussen

Activiteiten voor de kinderen in de diverse groepenGroep 1-2:

In de kleutergroepen hebben we gekozen voor een organisatievorm waarbij de kinderen in de leeftijd variėrend van 4 - 6 jaar in één groep bij elkaar zitten. Heterogene groepen omdat wij de groei naar zelfstandigheid en het leren omgaan met hulp krijgen en hulp geven, sociale vorming, erg belangrijk vinden.

In onze kleutergroepen wordt individueel, in hoeken, in groepjes of klassikaal gewerkt. Hierdoor kan beter gevarieerd worden in tempo en leerstof en kunnen de opdrachten worden aangepast aan het niveau van het kind.

Observaties en registratie daarvan geven ons inzicht in hoe de ontwikkeling verloopt. Daarnaast worden nog toetsen afgenomen om achterstanden in de ontwikkeling op te sporen en via extra hulp in te halen.

In de kring vinden meestal klassikale activiteiten plaats. Tijdens het spelend leren wordt er zowel met ontwikkelingsmateriaal en expressiemateriaal gewerkt. De kinderen kunnen vrij kiezen of krijgen een gerichte opdracht. Daaraan kan individueel of in groepjes gewerkt worden. De kleuters zijn actief in verschillende hoeken, zoals huishoek, bouwhoek, “natte hoek”, lees- / schrijfhoek, rekenhoek e.a.

Door middel van projecten proberen we in te spelen op de ervaringswereld van het kind. Iedere dag staat spel op het rooster. Dit kan zowel op de speelplaats als binnen. Buiten spelen is meestal vrij, zoals spelen met karren en spelen in de zandbak. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de speelzaal. Daar wordt soms vrij gespeeld met klautermateriaal en er worden spel- en gymlessen gegeven. De kleuters nemen meestal ‘s morgens een “tussendoortje” mee in de vorm van een koekje of fruit en een drankje. Halverwege de ochtend wordt dit gezamenlijk genuttigd.

Groep 1/2 t/m 8

In groep 1/2 t/m 8 komende de volgende vak- / vormingsgebieden aan de orde:

Lezen
In groep 1-2 is bij de kinderen belangstelling gewekt voor de geschreven taal en zijn de vaardigheden ontwikkeld die van belang zijn voor het aanvankelijk lezen. In groep 3

starten we met het aanvankelijk technisch lezen en daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode “Veilig Leren Lezen” (kim-versie). Vanaf groep 4 vindt het technisch lezen plaats d.m.v. “motiverend lezen”. Vanaf groep 4 wordt met behulp van de methode “Nieuwsbegrip ” aandacht besteed aan inzichtelijk en begrijpend lezen.

Taal / spelling
In de groepen 1-2 wordt structureel gewerkt aan de taalontwikkeling. In deze groepen wordt gewerkt met de methode “Schatkist”. In groep 3 is dit vakgebied ondergebracht in de methode “Veilig leren Lezen”. In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode “Taal op Maat” en “Spelling op Maat”.

Rekenen en wiskunde

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de methode “Wereld in Getallen” (versie 4) voor rekenen. De groepen 1/2 werken met de methode “Schatkist”, aangevuld met diverse andere methodes.

Schrijven
In de groepen 3 t/m 6 wordt de methode “Pennenstreken” gebruikt. In groep 4 is de vulpen vervangen door een speciale ergonomische fineliner die kwaliteit van een vulpen heeft. De fineliner wordt in groep 4 door school aan de kinderen verstrekt. Ze zullen ook in de volgende groepen hiermee schrijven. Indien de fineliner kapot is of kwijt dan kan op school een nieuwe worden gekocht.

Wereldoriėntatie
Aardrijkskunde: In de groepen 3 t/m 8 wordt de methode “Wijzer” gebruikt.

Geschiedenis: In de groepen 3 t/m 8 wordt de methode “Wijzer” gebruikt.

Natuur en techniek: In de groepen 3 t/m 8 wordt de methode “Wijzer” gebruikt.

Tijdens de wereld oriėnterende lessen wordt ook aandacht geschonken aan de vormingsgebieden “geestelijke stromingen”, “sociale redzaamheid”, “maatschappelijke verhoudingen”, en “verkeer”. In de bovenbouw brengen de kinderen mogelijk een bezoek aan de moskee en/of kerk. Deze excursie maakt deel uit van het lesprogramma. Mocht u bezwaar hebben tegen deelname dan kunt u dit voorleggen aan het schoolbestuur. (Stichting Bravoo)

Gezondheidsvoorlichting en opvoeding
Het thema gezondheidsvoorlichting en opvoeding komt aan bod in de verschillende methodes die de school gebruikt op het gebied van wereldoriėntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. De school onderzoekt dit schooljaar weer de mogelijkheid om de cursus jeugd EHBO in groep 8 voort te zetten. In samenwerking met de GGD biedt de school de ouders de gelegenheid om gebruik te maken van het gezondheidsspreekuur. Dit spreekuur vindt eenmaal per maand op school plaats.

Verkeer
Voor het vak verkeer maken we in de groepen 1 t/m 8 gebruik van de methode “Wijzer”. Deze methode is aangeschaft in het kader van het Brabants Verkeersveiligheids Label. Per leerjaar worden twee extra activiteiten gepland in het kader van het BVL.

Expressieactiviteiten

Bij de expressieactiviteiten wordt in alle groepen aandacht besteed aan beeldende vorming, dansante vorming, dramatische vorming en muzikale vorming.

Bewegingsonderwijs / zintuiglijke en lichamelijke oefening
Voor de lessen lichamelijke oefening wordt voor de groepen 3 t/m 8 gebruik gemaakt van de gymzaal bij sporthal “de Werft”.  Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van de methode “Basislessen Bewegingsonderwijs”. De groepen 1/2 maken gebruik van het speellokaal en maken gebruik van de methode “Bewegingsonderwijs in het speellokaal “.

Engelse Taal

In de leerjaren 5,6, 7 en 8 brengen we de leerlingen in contact met de Engelse taal. De school gebruikt hiervoor de methode “Stepping stones”.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Dit schooljaar start de school met een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. (Kwink) De school gebruikt het leerlingvolgsysteem SCOL om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen.

Naar de volgende groep
Tegen het einde van het schooljaar wordt de groepsindeling voor het volgende schooljaar bekend gemaakt. Er vinden dan vaak verschuivingen plaats in de groepssamenstelling. Ook de leerkrachten veranderen wel eens van groep. Om de kinderen al vast kennis te laten maken met de groep en de leerkracht bij wie ze het volgende schooljaar komen te zitten, organiseren we kort voor het einde van het schooljaar een kennismakingsmiddag. Dit geldt dus ook voor de kleuters die naar groep 3 gaan.

Projectweek
In de week van 6 t/m 9 februari 2021 vindt de projectweek plaats. Begin van dit schooljaar kiest het team het thema van de projectweek.

Het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL)
Onze school neemt deel aan het project “Brabants Verkeersveiligheidslabel” (BVL). Bijna 700 andere basisscholen in onze provincie doen dat ook. Dat houdt in dat we ook verkeers-onderwijs serieus nemen. In de praktijk betekent dat:

§  dat we werken vanuit een jaarlijks activiteitenplan;

§  dat alle kinderen les krijgen uit moderne materialen (methode “Wijzer in het verkeer”)

§  dat we aandacht besteden aan praktisch verkeersonderwijs, dat aansluit bij de leeftijd van de kinderen en hun rol in het verkeer (Project “Streetwise”);

§  dat we vooral gericht zijn op wat onze schoolomgeving en de schoolthuisroute van kinderen aan veilig verkeersgedrag vraagt

§  dat we ouders bij ons verkeersonderwijs betrekken en met hen samenwerken; daarom heeft onze school ook een verkeersouder. Samen met een aantal leerkrachten en directeur vormt zij de verkeerswerkgroep van onze school.

Onze school werkt op haar beurt weer samen met de gemeente, de politie, de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland en alle andere basisscholen in de gemeente Loon op Zand. Op 28 september 2000 zijn we gecertificeerd. Op 14 januari 2014 heeft de BVL commissie geoordeeld dat de school wederom voldoet aan de eisen van het Brabants Verkeersveiligheids Label.