OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-02-2019 - Jarige Jobussen

De organisatie van het onderwijsDe groepen

Op de teldatum 1 oktober 2018 verwachten we een leerlingaantal van 285. Het leerlingaantal daalt licht t.o.v. teldatum 01-10-2017 (291). Het marktaandeel van school blijft ongeveer 25%. Het betekent dat 25% van de kinderen in Kaatsheuvel onderwijs volgt op Den Bussel. Het aantal groepen blijft dit schooljaar gelijk aan het aantal van vorig schooljaar. (12 groepen)

Deze zijn als volgt verdeeld:

groepen 1-2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

groep 7/8

groep 7

groep 8

4/5/6 jarigen

6/7 jarigen

7/8 jarigen

9/10 jarigen

9/10/11 jarigen

9/10/11 jarigen

11/12/13 jarigen

12/13 jarigen

(3 groepen)

(1 groepen)

(2 groepen)

(1 groep)

(2 groepen)

(1 groep)

(1 groep)

(1 groep)
Vanaf groep 3 vindt de groepering plaats volgens de jaarklassen. In alle groepen wordt gedifferentieerd naar aanleg en tempo. (model 1-zorgroute).

De opeenvolging van leerjaren en de keuze van de leerstof over de leerjaren, is zodanig dat de leerstof van een volgend jaar, in principe aansluit bij de leerstof van het vorige leerjaar. Binnen de organisatievormen “hoekenwerk” en “weektaak” en het didactisch model van 1-zorgroute wordt er intern gedifferentieerd. Samen met speciale hulpprogramma’s voor leerlingen met problemen, scheppen we de mogelijkheid voor kinderen, om zich in een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen ontplooien.

Groepsgrootte

Het aantal en de grootte van de groepen hangt af van het totale aantal kinderen en de formatie die we daarvoor krijgen. Om een evenwichtige verdeling te krijgen over beschikbare formatie en te verrichten taken hebben we ervoor gekozen om 12 groepen te formeren. Het schoolgebouw kan maximaal 12 groepen huisvesten. De laatste zes schoolweken van het schooljaar stromen er geen kinderen meer in in de groepen 1/2.

Hoekenwerk groepen 1/2 en de taakbrief groepen 3 t/m 8

Eerder hebben we gesteld, dat ons onderwijs zoveel mogelijk wordt afgestemd op de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen en dat het onderwijs zodanig ingericht moet worden, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces moeten kunnen doorlopen. We hebben geprobeerd om deze wat vage omschrijving, een praktische invulling te geven, toegespitst op onze eigen situatie. Het hoekenwerk en de weektaak zijn voor onze school hanteerbare vormen, waarmee we de doelstellingen van de Wet op het Basisonderwijs kunnen realiseren.

Hoekenwerk groepen 1/2:

De oorsprong van het hoekenwerk wordt gevonden in het kleuteronderwijs. Daarin bestaat de mogelijkheid, dat kinderen tijdens de werklessen een keuze maken uit diverse hoeken. In iedere kleuterklas tref je wel een bouwhoek, een boekenhoek een poppenhoek, enz. aan. De inrichting van de klas, en de werkwijze, past volledig in de doelstellingen van het werken met kleuters, de onderbouw van de Basisschool. Het gaat erom, een rijke en stimulerende leer- en spelomgeving voor de kleuter in te richten. Die omgeving stelt de kleuter in staat zelf ontdekkingen te doen en te leren.

De groepsleerkracht is degene die zorgt voor de inrichting van die omgeving en is attent op de wijze waarop het jonge kind omgaat met de aangereikte middelen.

Onder hoekenwerk verstaan we een werkvorm / klassenorganisatie waarin de kinderen veelal in groepjes (maar soms ook individueel), met activiteiten uit verschillende vormingsgebieden bezig zijn. De materialen liggen per vormingsgebied klaar in een bepaalde plaats in de klas (kast / hoek), die tevens een enigszins afgeschermde ruimte biedt, waarbinnen de opdrachten en activiteiten plaats vinden. Het klaslokaal / de leeromgeving is dus zodanig gestructureerd, naar inrichting, materiaalvoorziening, e.d. dat kinderen tot activiteiten gebracht worden.

Taakbrief groepen 3 t/m 8

In het schooljaar 2013-2014 heeft het zelfstandig werken in de groepen 6 t/m 8 (bovenbouw) een andere inhoud gekregen. Het hoekenwerk heeft hier plaatsgemaakt voor zelfstandig werken met taakbrieven. Kinderen van deze groepen krijgen wekelijks een taakbrief met opdrachten waaraan zij kunnen werken. In het schooljaar 2014-2015 hebben we het werken met de taakbrief uitgebreid naar de groepen 3 t/m 5. Het werken met de taakbrief biedt mogelijkheden van integratie van ontwikkelings- en vormingsgebieden.

Onder de taakbrief verstaan we een werkvorm / klassenorganisatie waarin de kinderen veelal in groepjes (maar soms ook individueel), met activiteiten uit verschillende vormingsgebieden bezig zijn. Het hoekenwerk en de taakbrief zijn voor onze school de praktische oplossing / concretisering van een model van interne differentiatie binnen de jaargroep. Met het hoekenwerk en de taakbrief stellen we ons het volgende ten doel:

   soepele overgang tussen de verschillende leerjaren

   zelfstandigheidbevordering van de leerling

   bevorderen van samenwerking tussen leerlingen

   verbreding van het vormingsaanbod aan kinderen

   differentiatie en individualisatie