OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-02-2019 - Jarige Jobussen

Contacten met oudersSamenwerking met ouders

School en ouders werken samen aan de vorming en ontwikkeling van het kind. De ouders hebben een aantal van hun verantwoordelijkheden overgedragen aan de school. De vorming en ontwikkeling van het kind op school en thuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is er een goede samenwerking vereist tussen ouders en school.

Leerkrachten hebben behoefte aan informatie van de ouders, en omgekeerd kunnen ouders de ontwikkeling en de vorming van hun kind pas goed volgen, als er sprake is van een goede informatie vanuit de school. Om de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen, is er op school een oudervereniging. Ook binnen de medezeggenschapsraad zijn uiteraard ouders betrokken bij het schoolgebeuren. Niet alleen in hierna genoemde oudervereniging zijn ouders actief, maar ook in de dagelijkse schoolpraktijk helpen ouders mee in de groepen om te assisteren bij een groot aantal werkzaamheden en activiteiten.

Oudergesprekken

Op school vinden veel oudergesprekken plaats. We bedoelen hiermee de gesprekken tussen ouder(s) en groepsleerkracht. Als school hechten we veel belang aan een goede communicatie tussen school en ouders. De dagelijkse praktijk leert echter dat het daarom belangrijk is om hierover afspraken te maken. We informeren u graag over de afspraken die het team hierover heeft gemaakt:

Ø   Bij een oudergesprek kan de IB-er, collega leerkracht, duo partner, interne contactpersoon of directielid aanwezig zijn.

Ø   Kinderen zijn bij de oudergesprekken niet aanwezig, tenzij de leerkracht dit wenselijk acht.

Ø   Indien in een groep twee duo partners werken, voert die leerkracht het oudergesprek die op dag van het oudergesprek aanwezig is. Op de rapportavonden zijn beide duo partners aanwezig. Bij gesprekken ’s middags na schooltijd is de leerkracht aanwezig die op betreffende dag werkt.

Ø   Bij eenoudergezinnen wordt de ouder / verzorger die op school is geregistreerd als eerste verzorger uitgenodigd voor het rapportgesprek. Ouders geven dit aan bij aanmelding of wanneer hier een wijziging in optreedt. Betreffende ouder / verzorger stelt, indien van toepassing, de ex partner op de hoogte van het oudergesprek. In deze situatie bepalen ouders/ verzorgers of beiden aanwezig zijn bij het oudergesprek. Indien dit niet het geval is, spreken ouders onderling af hoe de informatie uit het oudergesprek wordt doorgegeven.
Ø   In principe worden oudergesprekken op school gevoerd na schooltijd tot uiterlijk 17.00u. Voor de gesprekken die in de avond kunnen plaatsvinden krijgt u de gelegenheid om in te tekenen via Mijnschoolinfo. Het betreft de volgende gesprekken:
o   Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8
o   Rapportgesprekken
o   Oudergesprekken groepen 1/2
o   Adviesgesprekken groep 8

Ø   Bij deze uitnodiging wordt aangegeven wat de begin- en eindtijd is van het gesprek.
Ø   Voor alle overige gesprekken wordt maximaal 30 minuten ingepland.
Ø   Leerkrachten zijn tijdens lestijden niet beschikbaar voor het voeren van gesprekken. (8.30u – 15.00u op woensdag van 8.30u – 12.15u)
Ø   Oudergesprekken vinden plaats op afspraak. Voor schooltijd vinden geen ongeplande oudergesprekken plaats. Dringende zaken kunt u voor schooltijd (bij voorkeur schriftelijk) kenbaar maken. 
Ø   De school krijgt regelmatig van externe instanties het verzoek om voor het kind formulieren in te vullen. De leerkracht heeft maximaal twee weken de tijd nodig om deze formulieren in te vullen. Mocht dit door omstandigheden niet haalbaar zijn, dan communiceert de leerkracht dit met de betreffende ouders.
Ø   De school zal geen actie ondernemen op elke vorm van anonieme communicatie.
Ø   Als ouders een gesprek willen met de directie over een leerkracht, dan zal betreffende leerkracht worden uitgenodigd bij het gesprek.

Ouder-Rapportage-Avonden

Groepen 1/2:


In groep 1 / 2 worden 3 momenten gepland waarbij ouders uitgenodigd worden zich in te tekenen voor een oudergesprek.

De oudergesprekken zijn als volgt gepland:

16 t/m 20 november 2020, 8 t/m 11 maart 2021 en 21 t/m 24 juni 2021

Groepen 3 t/m 8:
Met ingang van vorig schooljaar zijn we we gestart met een nieuwe opzet van de rapportgesprekken.

Met deze opzet willen we:
- Ouders, kinderen en leerkrachten de mogelijkheid bieden om begin van het schooljaar kennis met elkaar te laten maken en te bespreken wat het kind thuis en op school nodig heeft om zich dat schooljaar zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
-
Dat de leerkrachten en kinderen met elkaar in gesprek gaan over wat het kind dat schooljaar nodig heeft en wat de school van het kind verwacht.
-
Een betere afstemming tussen het leerlingvolgsysteem en de rapporten en rapportgesprekken.

Aan het eind van het vorig schooljaar is de nieuwe opzet geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is deze ook aangepast. De aanpassingen zijn verwerkt in de aangepaste opzet.
De  aangepaste opzet is als volgt:

Kennismakingsgesprek
In de derde schoolweek (7  t/m 18 september 2020) vinden kennismakingsgesprekken plaats voor de groepen 3 t/m 8 met ouder(s) en kind. De gesprekken voor groep 8 zijn facultatief.
Wij willen u tijdens het kennismakingsgesprek de ruimte bieden om te vertellen over uw kind. Over wat u ziet en ervaart. Het kind krijgt de gelegenheid om te vertellen over zichzelf. Vervolgens willen wij samen met u en uw kind op zoek gaan naar wat uw kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Door wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen, hopen wij de ontwikkelmogelijkheden van uw kind nog beter te benutten.
Ter voorbereiding op dit kennismakingsgesprek ontvangt u in de tweede week een vragenformulier.
De groepsinformatieavonden komen hiermee te vervallen. De informatie over de groep krijgt u nu schriftelijk mee. Alleen voor leerjaar 3 wordt naast de kennismakingsgesprekken nog een informatieavond gehouden. 

Eerste verslag
Op 20 november krijgen de kinderen een eerste verslag mee naar huis. In dit korte verslag wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind op sociaal-emotioneel gebied en zijn / haar ontwikkeling op de vakgebieden. De kinderen ontvangen dus niet het rapport, zoals we dat gebruiken voor het tweede en derde rapport. Naar aanleiding van dit verslag vinden in principe geen oudergesprekken plaats. Mocht de leerkracht n.a.v. het eerste verslag een oudergesprek wenselijk achten, dan worden de ouders hiervoor uitgenodigd.
In november vindt er voor de ouders van de kinderen uit de leerjaren 7 en 8 een informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs. 

Ouder- /kindgesprekken groep 8
In de week van 16 t/m 20 november vinden voor de ouders en kinderen voortgangsgesprekken plaats. 

Adviesgesprekken groep 8
In februari (22 t/m 25 februari) bespreekt de leerkracht van groep 8 met de ouders en kind het VO schooladvies. Bij dit gesprek is ook een directielid aanwezig.

Kindgesprekken
In de week van 1 t/m 4 februari vinden kindgesprekken plaats. (groepen 3 t/m 7) De leerkracht spreekt met uw kind over de ervaringen van het schooljaar. Er wordt ook teruggekeken op de afspraken en gesprekspunten uit het ouder- / kindgesprek begin van het schooljaar. Ter voorbereiding op dit gesprek ontvangen de kinderen van de groepen 5 t/m 7 in de week voorafgaand aan het gesprek een gespreksformulier. Deze gesprekken vinden onder schooltijd plaats. 

Rapport 1
Op 5 maart 2021 krijgen de kinderen van leerjaar 3 t/m 7 hun eerste rapport mee naar huis. Dit is hetzelfde rapport zoals we dat nu gebruiken. De kinderen van leerjaar krijgen hun rapport op 12 maart mee naar huis.In de week van 8 t/m 11 maart vinden er rapportgesprekken met de ouders (groepen 3 t/m 7) plaats. De resultaten van de M-toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem worden met de ouders besproken. De ouders krijgen deze resultaten op papier mee naar huis.
Bij het rapportgesprek voor de ouders van de kinderen van groep 7 wordt het voorlopig schooladvies voortgezet onderwijs afgegeven. De kinderen van groep 7 mogen bij dit gesprek aanwezig zijn. 

Rapport 2
Op 2 juli 2021 krijgen de kinderen hun tweede rapport mee naar huis. Naar aanleiding van dit rapport vindt er op verzoek van school of ouders een rapportgesprek plaats voor de kinderen van de groepen 3 t/m 7 (12 juli t/m 16 juli 2021). De resultaten van de E-toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem ontvangen alle ouders bij het rapport.

Door middel van deze aangepaste opzet willen we met u zo goed mogelijk in gesprek blijven over de ontwikkeling van uw kind. Mocht er vanuit school of ouders de behoefte bestaan om buiten de beschreven momenten over het kind te spreken, dan is daarvoor natuurlijk altijd ruimte. We verzoeken u hiervoor een afspraak te maken. 

Algemene informatieavond

In het begin van het schooljaar vindt voor de groepen 1/2 (07-09-2020 en 08-09-2020) en 3 (31-08-2020) een algemene informatieavond plaats. De ouders worden door de groepsleerkracht voorgelicht over het werken in de groep en het jaarprogramma. De ouders van de andere groepen ontvangen de informatie op papier tijdens de kennismakingsgesprekken. 


Ouderportal

De school maakt gebruik van het ouderportal “Mijnschoolinfo”. Via dit portal verloopt alle schriftelijke communicatie met ouders. Doel is om de volgende zaken via “Mijnschoolinfo” te communiceren:

·        Ouderinfo

·        Invulstrookjes voor diverse activiteiten

·        Jaarkalender

·        Roosteren rapportgesprekken


Huisbezoek

Er bestaat de mogelijkheid dat de leerkracht bij het kind op huisbezoek komt, indien daar aanleiding toe is, en indien de ouders dat wensen.

Veel ouders maken gebruik van de mogelijkheid om na schooltijd met de leerkracht van hun kind van gedachte te wisselen.


Hulpouders

Tijdens het schooljaar vragen we ouders om te helpen bij verschillende activiteiten, zoals groepslezen, vieringen, sportdagen, begeleiden bij excursies, enz. Door middel van de Ouderinfo werven we ouders voor deze activiteiten.


Klassenouder(s)

De leden van de OV zijn ook klassenouder. Na de verkiezingen van de OV wordt in onderling overleg de klassenouders over de groepen verdeeld. Dit wordt daarna bekendgemaakt in de Ouderinfo. De klassenouder assisteert de leerkracht bij de organisatie of uitvoering van activiteiten en festiviteiten. De klassenouder benadert ook ouders om bij de activiteiten te helpen.


Een veilig schoolklimaat

Elke basisschool moet kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en hun veiligheid garanderen.

Dit lijkt zo vanzelfsprekend dat velen zich niet kunnen voorstellen, dat er kinderen zijn, die zich op school niet veilig voelen en soms ook worden lastig gevallen.

De overheid en de scholen hechten grote waarde aan een veilig leer- en werkklimaat binnen school.

Per 1 augustus 1998 zijn scholen wettelijk verplicht een klachtenregeling vast te stellen, waarin staat hoe klachten binnen de school worden afgehandeld.

Stichting BRAVOO heeft een dergelijke klachtenregeling.

De regeling is bedoeld voor klachten die betrekking hebben op:

A.   Het gebied van machtsmisbruik:

Seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, ernstige vorm van pesten.

B.    Overige klachten: begeleiding en beoordeling van leerlingen, inrichting van de schoolorganisatie, het schoonhouden van het gebouw, toepassing van strafmaatregelen etc.

Ad A: klachten op het gebied van machtsmisbruik

Als ondanks alle preventieve zorg een kind toch lastig gevallen wordt, moet het kind (eventueel met de ouders) met zijn/haar verhaal bij iemand terecht kunnen, dit kan bij de leerkracht, de directie, de interne contactpersoon van de school of de externe vertrouwenspersoon.

De interne contactpersonen bij ons op school zijn juffrouw Marian van Oorspronk en juffrouw Debby Hamers.

Zij zijn aangesteld voor klachten van kinderen of van ouders als spreekbuis van de kinderen.

Het gaat dus om klachten van kinderen aan het adres van een volwassen medewerker (leerkracht, ondersteunend personeel) of vrijwilliger van de school of om klachten van een kind ten aanzien van een ander kind.

De interne contactpersoon of directeur verzorgt de eerste opvang en brengt u desgewenst in contact met de externe vertrouwenspersoon. Desgewenst kan er ook rechtstreeks contact opgenomen worden met de externe vertrouwenspersoon.

Als er officieel een klacht wordt ingediend, verwijst de interne contactpersoon de klager/klaagster door naar de externe vertrouwenspersoon, die de betrokkene kan bijstaan en van advies kan dienen. Stichting BRAVOO heeft zich hiervoor aangesloten bij Stichting KOMM.

Mocht u de officiële klachtenregeling willen inzien, dan kan dat op school, want op elke school is de klachtenregeling van de Stichting KOMM aanwezig.

Ad B: Overige klachten:

Bij deze klachten gaan we ervan uit dat de klager in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijv. de leerkracht. Komen zij er samen niet uit, dan zoekt de melder contact met de directeur. Indien de klager en de directeur niet tot een bevredigende oplossing komen, kan de klager een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Als tussenstap is het mogelijk dat er door de klager/directeur een gesprek met het bestuur wordt aangevraagd.

Bent u niet tevreden over de klachtbehandeling door de school (evt. het bestuur), dan kunt u zich eveneens wenden tot de Stichting KOMM. (zie adressenlijst)


Pestprotocol

Voor kinderen een zo veilig mogelijk schoolklimaat te bieden, hanteert de school een (digitaal) pestprotocol. Dit protocol is vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Het ligt ter inzage bij de directie.

De overheid hecht ook veel waarde aan een sociaal en veilig schoolklimaat en werkt aan een structurele pestaanpak binnen de scholen. Scholen worden daarom verplicht om een vertrouwenspersoon annex pestcoördinator aan te stellen. Deze pestcoördinator zal de sociale veiligheid op school monitoren. Op onze school wordt deze taak ingevuld door de interne vertrouwenspersonen. (Juffrouw Debby en juffrouw Marian)


Vertrouwensinspecteurs

Thema’s als geweld, onverdraagzaamheid en extremisme zijn tegenwoordig vaak onderwerp van gesprek. De Tweede Kamer heeft daarom de minister van Onderwijs gevraagd om een actieve rol hierover neer te leggen bij de inspectie van het onderwijs. Dit heeft geleid tot uitbreiding van de taken van het meldpunt vertrouwensinspecteurs. Naast klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld kunnen hier ook klachtmeldingen worden gedaan over discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d. Het telefoonnummer van het meldpunt vertrouwensinspecteurs vindt u in de adressenlijst.

Schoolgids

De schoolgids bevat allerlei informatie over de school voor het betreffende schooljaar.

De inhoud van de schoolgids staat vermeld op onze homepage.  Suggesties en / of aanvullingen voor de schoolgids zijn altijd van harte welkom!


Homepage

Onze school beschikt over een homepage op internet. U kunt hierop alle informatie vinden over school. Het is zeker de moeite waard om de foto’s van alle evenementen te bekijken die tijdens het schooljaar plaatsvinden. Het adres van de homepage is:

www.denbussel.nl


Internetprotocol

Sinds enkele jaren kunnen we op school in de bovenbouw (groepen 6 t/m 8) gebruik maken van het internet. Om kinderen te beschermen tegen allerlei ongewenste sites, hebben we op school een aantal afspraken gemaakt met de kinderen. Deze afspraken zijn verzameld in een internetprotocol. Aan het begin van het schooljaar worden deze afspraken met de kinderen besproken en worden de ouders van de kinderen hierover ingelicht. Het protocol ligt op school ter inzage.


Vervoersprotocol
Met dit protocol wordt beoogd voorschriften te geven aan het personeel, ouders c.q. vrijwilligers en andere partijen die het leerlingenvervoer verzorgen, met als doel daarmee de (verkeers)veiligheid van leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen.
Ouders wordt aan het begin van het schooljaar gevraagd een verklaring te ondertekenen m.b.t. het vervoer van kinderen. Naast ouders rijden tegenwoordig ook vaak anderen, zoals o.a. opa’s en/of oma’s. Ook zij dienen de verklaring te ondertekenen voordat men kinderen van school vervoert. 

U kunt het protocol lezen op onze website.