OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

19-04-2019 - Paasviering 2019
13-03-2019 - Carnaval 2019
01-02-2019 - Jarige Jobussen
21-12-2018 - Kerstviering 2018
19-12-2018 - Kerstmusical 2018
05-12-2018 - Sinterklaas 2018
05-10-2018 - Schoolkamp 2018
05-07-2018 - Eindmusical 2018
28-03-2018 - Projectweek 2018

Algemene informatieSchooltijden

De schooltijden van alle groepen zijn:

Groepen 1 t/m 8

Maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag

: 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur

Woensdag      : 8.30 - 12.15 uur

De groepen 3 t/m 5 hebben pauze van 10.00 tot 10.15 uur.

De groepen 6 t/m 8 hebben pauze van 10.15 tot 10.30 uur.

(NOTE) Om 8.15 uur gaat de schoolpoort open. Om 8.25 uur kunnen de kinderen naar binnen, zodat om 8.30 uur met de lessen begonnen kan worden. Na 8.30 en 13.00 uur kunt u geen beroep meer doen op de leerkracht, zodat op tijd met de lessen kan worden begonnen. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen op tijd in de groep aanwezig zijn. ‘s Middags gaat de schooldeur om 12.55 open, zodat ook op tijd met de lessen begonnen kan worden. Vanaf 12.50 uur wordt er op het speelplein gesurveilleerd door een leerkracht.

Halen en brengen van kinderen

Aan de ouders wordt verzocht bij het brengen van de kinderen naar school, op tijd (8.25 uur) aanwezig te zijn. Omdat ook nevenruimten voor instructie en verwerking gebruikt worden, verzoeken wij u om op het speelplein afscheid te nemen, en NIET mee naar binnen te gaan. Voor de nieuwe, 4-jarige kleuters kan samen met de juffrouw een oplossing gezocht worden. Bij het ophalen van de kinderen, kunt u buiten op uw kind wachten. De school beschikt over twee ingangen. De kleuters maken gebruik van de hoofdingang en de ingang bij de aula. De groepen 3 t/m 8 gebruiken de hoofdingang. (huisnummer 2)

Gymnastiek.

Gymschoenen en gymkleding zijn verplicht voor de groepen 3 t/m 8, evenals een goede tas om dit alles op te bergen. De gymlessen worden gegeven in sporthal “ De Werft” De groepen 3 t/m 6 gaan te voet. De groepen 7, 7/8 en 8 gaan met de fiets. De kleuters krijgen gym in het speellokaal op school. De kleuters hebben geen gymkleding nodig.

Voor de gymles hanteren we de volgende regels:

  De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in sportkleding. Dit bestaat uit een korte broek of legging boven de knie en T-shirt of gympakje.

  De kinderen dragen sportschoenen.

  Als kinderen vanaf groep 3 hun gymkleding vergeten, maken ze zelf de keuze of ze in ondergoed gymmen. Met gewone kleding is dit niet toegestaan.

  We adviseren de ouders om hun kinderen vanuit veiligheidsoverweging geen sieraden te laten dragen tijdens de gymles.

  Kinderen in de groepen 7, 7/8 en 8 die de fiets of gymspullen vergeten zijn, gaan niet mee naar de gym. Zij worden opgevangen in een andere groep.

  De kinderen van de groepen 7, 7/8 en 8 fietsen in een vaste fietsrij naar de gymzaal.

  Kinderen mogen water meenemen om in de kleine pauze te drinken. Ranja of sportdrankjes zijn niet toegestaan.

  Voor alle groepen zijn de gymtijden geclusterd. Het betekent dat zij eenmaal per week op maandag gymmen en twee gymtijden aan elkaar gekoppeld hebben.


Gymnastiekrooster schooljaar 2018-2019

Alle gymlessen worden gegeven in de nieuwe sporthal De Werft op maandag.  We kunnen daar 3 gymzalen tegelijkertijd gebruiken.

Het rooster is als volgt:

Tijd

gymzaal 1

gymzaal 2

gymzaal 3

08.30 – 10.00

Groep 7/8

Groep 5/6

Groep 7

10.00 – 11.30

Groep 3

Groep 3/4

Groep 5

13.00 – 14.30

Groep 4

Groep 6

Groep 8

NOTE:            Na gebruik moeten de kinderen hun gymtassen mee naar huis nemen. Ze

mogen NIET op school blijven hangen (i.v.m. hygine).


Verjaardagen
Het is een leuke gewoonte, dat een jarig kind op school trakteert. We willen u verzoeken, om zo veel mogelijk te kiezen voor een gezonde traktatie. De jarige krijgt van de leerkracht een verjaardagskaart, waarop ook de andere teamleden de jarige kunnen feliciteren. Op het schoolbord bij de hoofdingang zijn alle jarigen van de maand vermeld. Iedere maand staan de jarigen ook vermeld op onze homepage!

Vrijwillige Ouderbijdrage

De bijdrage die van de ouders wordt gevraagd is vrijwillig. Het onderwijs aan onze school is kosteloos. Ouders die lid zijn van de oudervereniging worden verzocht de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Aan het begin van het schooljaar wordt u door de oudervereniging middels een brief opgeroepen tot betaling. Uit deze ouderbijdrage worden extra activiteiten betaald die niet tot het regulier onderwijsprogramma behoren. Deze activiteiten zijn o.a.: opening schooljaar, Boekenweekgeschenk, sinterklaasviering, kerstviering, opening nieuwe jaar, paasviering, carnaval, schoolreis, cultuurweek en schoolkamp in groep 8. In de jaarvergadering van de oudervereniging wordt verantwoording afgelegd van de besteding van de ouderbijdrage en wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld voor het volgend schooljaar.

Voor dit schooljaar is de keuze gemaakt u de mogelijkheid te bieden om de ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisje ineens te betalen.

De totale bijdrage voor schooljaar 2018/2019 is vastgesteld op:

Groep 1,2                               € 26,00 – inclusief schoolreisje onderbouw

Groep 3,4,5,6,7                     € 35,00 – inclusief schoolreisje midden- en bovenbouw

Groep 8                                  € 17,50 – exclusief schoolreisje i.v.m. kamp

U kunt de bijdrage overmaken op het IBAN nr van de oudervereniging: NL22ABNA0443072108 onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren) ten name van oudervereniging Den Bussel in Kaatsheuvel.

U heeft de mogelijkheid in twee delen te betalen, waarbij geldt dat de volgende betaaldata in acht genomen dienen te worden:

Uiterlijk 2 weken voor de jaarvergadering            € 17,50
Uiterlijk 4 weken voor aanvang schoolreis             € 8,50 voor de onderbouw of € 17,50 voor midden- en bovenbouw (behalve groep 8)

De data kunt u terug vinden in de jaarkalender.

Om uw kind deel te kunnen laten nemen aan bovengenoemde activiteiten gelieve de opgegeven betaaldata door de oudervereniging te respecteren.

Leerlingen van ouders die de ouderbijdrage niet betalen, kunnen niet aan de extra activiteiten deelnemen en/of gebruik maken van de door de OV aangeboden traktaties. De school biedt in dat geval het reguliere onderwijsprogramma. Bij aanmelding van het kind op school ontvangen de ouder(s) / verzorger(s) van de directie inschrijfformulier m.b.t. het lidmaatschap van de oudervereniging. Na invulling van dit inschrijfformulier en ondertekening zijn de ouder(s) / verzorger(s) lid van de oudervereniging. Zij verplichten zich dan tot het betalen van de ouderbijdrage. We willen u erop wijzen dat er een mogelijkheid bestaat voor ouders voor wie de betaling van de ouderbijdrage een probleem is om in aanmerking te komen voor subjectsubsidie bij de gemeente. Er kan ook contact worden opgenomen door betreffende ouders met Stichting Leergeld. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de directie van de school.

Schoolverzekering

Er is een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten door het schoolbestuur voor alle leerlingen. Deze geeft een dekking voor extra kosten die gemaakt moeten worden voor medische kosten e.d. en deze verzekering geeft een uitkering bij blijvende invaliditeit e.d. De polis ligt op school ter inzage. De verzekering geldt NIET voor beschadigde of zoekgeraakte kleding e.d.

Bij het vervoer door andere ouders van kinderen in een auto. (excursies, schoolreisjes, e.d.) is het NIET noodzakelijk dat deze ouders een inzittendenverzekering hebben afgesloten. De schoolongevallenverzekering is ook in deze gevallen van toepassing. De verzekering dekt uiteraard NIET de eventuele schade aan de auto.

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Er bestaat de mogelijkheid voor de kinderen om in de middagpauze over te blijven. Dit kan dus op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De organisatie hiervan berust bij de werkgroep TSO. Elke middag zijn er vier overblijfkrachten om de kinderen op te vangen. De overblijftijden zijn voor alle groepen van 12.00 tot 12.45. De onder- en bovenbouw eten apart van elkaar. De onderbouw eet 12.00 tot 12.15 uur in het lokaal van juffrouw Angela. De bovenbouw eet van 12.00 tot 12.15 uur in de aula.  Na het eten is er de mogelijkheid om vrij te spelen. Om 12.45 uur gaan alle overblijvers naar hun klaslokaal. De overblijfkrachten houden toezicht in de lokalen van 12.45 tot 13.00 uur. Van 12.50 tot 13.00 uur wordt er door de leerkrachten van school gesurveilleerd op de speelplaats.

Murlen Dienstverlening verzorgt de tussen schoolse opvang. Zij neemt de administratieve organisatie voor haar rekening. U kunt uw kind aanmelden/afmelden voor het overblijven, dan kunt u dat doen met behulp van het inlogvenster van Idealnet op onze website. De betaling van het overblijven kunt u ook regelen via Idealnet. Voor vragen over het overblijven kunt u bellen naar Murlen (076) 593 56 84 of mailen naar murlen@murlendienstverlening.com. De kosten voor het overblijven bedragen voor dit schooljaar €2,25 per kind per dag. De kinderen nemen zelf eten mee naar school. Drinken wordt vanuit school verstrekt. Van deze bijdrage worden de overblijfkrachten betaald, wordt drinken en speelmateriaal aangeschaft. De werkgroep tussen schoolse opvang bestaat uit de schooldirectie, lid oudergeleding MR en de overblijfcordinator.

Om het overblijven zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er regels en afspraken nodig. U ontvangt deze bij de schoolgids.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Met ingang van 1 augustus 2007 heeft de overheid bepaald dat alle basisscholen voor- en naschoolse opvang moet aanbieden. Vooruitlopend hierop heeft onze school in maart 2007 een samenwerkingsovereenkomst getekend met stichting “Mikz”. Mikz regelt voor onze school de voor- en naschoolse opvang in activiteitencentrum “De Rode Loper” (oude

schoolgebouw) en het gebouw van OBS De Touwladder. (vanaf groep 4). Onze buitenschoolse opvang biedt de volgende voordelen:

  De opvang is in handen van professionals.

  De opvang vindt plaats in een goed geoutilleerd gebouw.

  De opvang vindt plaats in een ander gebouw, waardoor de kinderen in een andere omgeving zijn tijdens de buitenschoolse opvang.

  De buitenschoolse opvang vindt plaats in de directe schoolomgeving,

Weeksluitingen / musicals / playbackshow

In oktober / november en maart / april vinden er weeksluitingen plaats. De data vindt u in de jaarkalender. Leerjaar 6 zal op 18 december 2018 een musical opvoeren en niet deelnemen aan de weeksluitingen in oktober / november. De eindmusical van leerjaar 8 wordt op 3 juli 2019 opgevoerd. De finale van de playbackshow vindt plaats op donderdagmiddag 14 februari 2019. Voorafgaand aan de finale vinden in de groepen de voorrondes plaats.

Vakantieregeling schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie:                    15 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie:                       24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie:               4 maart t/m 8 maart 2019

Tweede Paasdag:                   22 april 2019 (valt in de meivakantie)

Meivakantie:                          22 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart:                           30 en 31 mei 2019

Tweede Pinksterdag: 10 juni 2019

Zomervakantie:                     8 juli t/m 16 augustus 2019

In de CAO primair onderwijs (2015-2016) is de maximale lesgevende tijd van leerkrachten aangegeven. Het teveel aan lesgevende tijd die leerkrachten maken, wordt gecompenseerd in tijd die leerkrachten kunnen invullen met niet lesgebonden taken. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn er collectieve dagen of middagen voor compensatieverlof gepland.

Met ingang van 1 augustus 2006 is de wet “flexibilisering schooltijden” in werking getreden. Dit betekent dat de school voor de leerjaren 3 en 4 niet meer dan 7 vierdaagse schoolweken mag plannen. De weken waarin vakanties of feestdagen vallen, worden hierin niet meegerekend. De school heeft daarom besloten om vier collectieve compensatiedagen voor de groepen 1 t/m 4 te plannen aansluitend aan Tweede Pinksterdag. (11 t/m 14 juni 2019) De kinderen uit deze leerjaren zijn daardoor de hele week vrij. Dit geldt niet voor de kinderen uit de leerjaren 5 t/m 8.

Geplande collectieve flexdagen / -middagen onderbouw: (groepen 1 t/m 4 zijn vrij) :

1 oktober 2018, 12 november 2018, 25 januari 2019, 18 maart 2019,  11 t/m 14 juni 2019

Geplande studiedagen / -ochtenden of - middagen: 

Donderdagmiddag 6 september 2018: alle groepen ’s middags vrij

Dinsdag 6 november 2018: alle groepen hele dag vrij

Maandag 28 januari 2019: alle groepen hele dag vrij

Maandagmiddag 18 februari: alle groepen ’s middags vrij

Woensdagochtend 19 juni 2018: alle groepen ’s ochtends vrij

Vrije dagen / dagdelen:

Donderdagochtend 6 december 2018: alle groepen ’s ochtends vrij.

Donderdagmiddag 20 december 2018:  alle groepen ’s middags vrij in verband met de kerstviering ’s avonds van 17.00-19.00 uur. 

Vrijdagmiddag 21 december 2018: alle groepen ’s middags vrij.

Vrijdag 1 maart 2019: Groepen 1/2 zijn de hele dag vrij. De groepen 3 t/m 8 zijn ’s middags vrij. 

Vrijdagmiddag 19 april: Alle groepen 's middags vrij

Maandag 27 mei t/m woensdag 29 mei 2019: alle groepen vrij. (hele dag / aansluitend aan Hemelvaartvakantie). 

Vrijdagmiddag 5 juli 2019: alle groepen ’s middags vrij (laatste schooldag).

Lesrooster

Ieder jaar wordt er een lesrooster samengesteld. Informatie hierover bij de groepsleerkracht en op de groepsouderavonden aan het begin van het jaar.

Evenementen

Schoolkamp groep 8:                        03 t/m 05–10-2018

Bezoek Efteling:                               09-11-2018 (onder voorbehoud en akkoord Efteling)

Nationaal schoolontbijt:                   07-11-2018 (onder voorbehoud van inloten)

Open ochtend:                                   21-11-2018 (08.30 t/m 11.00 uur)

Sinterklaasfeest:                             05-12-2018

Kerstfeest:                                       20-12-2018 (17.00-19.00 uur)

Finale playbackshow:                         14-02-2019

Carnavalsfeest:                                 28-02-2019 (middag / groepen 1/2)

                                                         01-03-2019 (ochtend / groepen 3 t/m 8)
Schoolfotograaf:                              25-03-2019 (groepen 1 t/m 4 en foto’s broertjes /

zusjes die op school zitten)

                                                           01-04-2019 (groepen 5 t/m 8)

Open middag:                                    22-03-2019 (15.00-17.00 uur)

Paasfeest:                                         19-04-2019 (ochtend)

Schoolreis groepen 1 t/m 8:              11-04-2019

De data van het voetbaltoernooi zijn nog niet bekend.

De datum voor het handbaltoernooi is 22 juni 2019.

Voor de overige activiteiten verwijzen we U naar de jaarkalender die begin van het schooljaar beschikbaar komt via de website en Mijnschoolinfo.

Bij sommige evenementen zijn de schooltijden gewijzigd. We verzoeken u hiermee rekening te houden. Deze zijn:

        Bezoek Efteling:

09.45 – 15.00 uur. Ouders worden verzocht hun kinderen bij de Efteling af te zetten en op te halen.

        Schoolreisjes:

De schooltijden hangen af van de bestemmingen. U wordt hierover genformeerd via Mijnschoolinfo.

        Duinendag groepen 1/2:

We verzoeken u uw kind(eren) om 9.00 uur af te zetten bij de parkeerplaats bij de Roestelberg. Om 11.45 uur kunt u uw kind(eren) ook weer ophalen bij de parkeerplaats.

        Lidodag groepen 3 t/m 5:

We verzoeken u uw kind (eren) om 9.30u af te zetten bij de speeltuin van het Lido in Waalwijk en daar weer op te halen om 14.30u.

        Duinendag groepen 6 t/m 7:

We verzoeken u uw kind (eren) om 9.45u af te zetten bij de parkeerplaats van de Roestelberg. Om 14.45u. kunt u uw kind(eren) daar ook weer ophalen.

Bij een slechte weersvoorspelling kunnen de Duinen- of Lidodag niet doorgaan. Als het niet doorgaat wordt u daarvan een dag van tevoren op de hoogte gebracht. Dan worden de reguliere schooltijden gehandhaafd en is er mogelijkheid om uw kind(eren) gewoon over te laten blijven.

Op de fiets of met de auto naar school

Op de grote speelplaats kunnen de kinderen tussen de fietsenbeugels hun fiets stallen. Fietsen moeten voorzien zijn van een goede standaard. De fietsenbeugels dienen ervoor om te zorgen dat niet alle fietsen omvallen. Het is niet toegestaan om de fietsen aan de beugels vast te maken. Buiten de fietsenbeugels mogen geen fietsen worden gestald. De ouders van de kleuters wordt verzocht hun kind zonder fietsje naar school te brengen. De school kan voor eventuele beschadiging of diefstal GEEN verantwoording dragen.

Er worden kinderen met de auto gehaald en gebracht. Dat zorgt voor de nodige parkeeroverlast rondom school. We verzoeken u dringend om uw auto niet te parkeren bij de schooluitgang aan de Jacob Ruijsdaelstraat, omdat dit gevaar oplevert voor overstekende kinderen. Overdag plaatsen we twee “verkeersmaatjes”. (gele poppen) We verzoeken u om niet tussen deze poppen te parkeren.

Eerste communie

De kinderen die de Eerste Communie doen, (meestal groep 4) worden begeleid door een  werkgroep uit de vanuit de parochie. Aan de ouders van de leerlingen die de Eerste Communie doen, wordt gevraagd deel te nemen aan deze werkgroep.

Ziek melden

Als het kind ziek is, of om andere redenen niet op school kan komen, wordt na melding door de ouder(s) van de reden van afwezig zijn, hiervan een notitie gemaakt in een absentielijst. U wordt verzocht uw kind telefonisch, voor schooltijd ziek te melden.


Vervanging

Bij afwezigheid van de groepsleerkracht proberen we zo goed mogelijk de vervanging te regelen. Op dit moment is het moeilijk om aan vervangers / vervangsters te komen. De school zal zich inspannen om bij afwezigheid van de leerkracht voor een vervanger / vervangster te zorgen. Indien dit niet lukt, zal de betrokken groep gesplitst worden over de andere groepen. In uiterste nood is het mogelijk om de kinderen niet naar school te laten gaan.

De school heeft een vervangingsprotocol opgesteld. Dit protocol ligt bij de directie ter inzage.

Wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Scholen werken op tal van manieren met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Daarbij moet de school zich houden aan de wettelijk eisen die daarvoor gelden. Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet (AVG) in. Deze nieuwe wet stelt strengere eisen aan elke organisatie die met persoonsgegevens werkt. Volgens de nieuwe wet is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen toegestaan als het een duidelijk doel heeft en het noodzakelijk is. De school heeft hierbij een verantwoordelijkheid in:

  • Het waarborgen van de privacy van uw leerlingen en personeel.
  • Het informeren van ouders en leerlingen over de wijze waarop school persoonsgegevens verwerkt.
  • Het informeren van ouders over hun rechten.
  • Het niet zonder toestemming of het informeren van ouders gegevens uitwisselen of openbaar maken.
  • het beveiligen van  persoonsgegevens om misbruik te voorkomen.
  • Het instrueren van medewerkers over wat is toegestaan rond het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Wij zijn op school en op stichtingsniveau (Bravoo) volop bezig om te voldoen aan deze wetgeving. Vanuit Bravoo wordt er gekeken naar het bovenschoolsbeleid en de be- en verwerkingsovereenkomsten van alle partijen die met de scholen te maken hebben. Dit wordt in samenwerking met een specialist, YourSafetynet, gedaan. Daarnaast wordt er op schoolniveau gekeken welke informatie wij van u vragen, of dit in het belang is van de leerling en of het noodzakelijk is dat we deze gegevens hebben. Vervolgens wordt er gekeken hoe we om moeten gaan met gegevensuitwisseling naar externe partners. Om data- en informatielekken te voorkomen gaan we ook kijken naar ons eigen gedrag en of er daadwerkelijk door derden niet aan de gegevens gekomen kan worden. Denk hierbij aan wachtwoorden,  versleutelen van resultaten, leerling-gegevens achter slot en grendel, etc. Wij zijn er dus volop mee bezig om te zorgen dat wij voldoen aan de eisen van de nieuwe wetgeving.

Verjaardagwensjes

Vooral bij jonge kinderen wordt het op prijs gesteld om bij een verjaardag of jubileum van pappa, mamma, opa en oma, een wensje op school te krijgen. De wensjes worden NIET meer op school door de kinderen gemaakt. Wel zijn er kopien van versjes op school verkrijgbaar. (De kinderen maken en leren het versje thuis).

Schoolfotograaf

In het volgend schooljaar zal R.P.Q. foto-video-drukwerk ook weer de schoolfotografie verzorgen.

Zij biedt u dan de mogelijkheid om achteraf in de online bestelsoftware diverse keuzes te maken.

U ontvangt hier t.z.t. nog extra informatie over via Mijnschoolinfo