OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-02-2019 - Jarige Jobussen

Algemene informatieSchooltijden

De schooltijden van alle groepen zijn:

Groepen 1 t/m 8

Maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag

: 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur

Woensdag      : 8.30 - 12.15 uur

De groepen 3 t/m 4 hebben pauze van 10.00 tot 10.15 uur.

De groepen 5 t/m 6 hebben pauze van 10.15 tot 10.30 uur.
De groepen 7 t/m 8 hebben pauze van 10.30 tot 10.45 uur.

(NOTE) Om 8.15 uur gaat de schoolpoort open. Om 8.20 uur kunnen de kinderen naar binnen, zodat om 8.30 uur met de lessen begonnen kan worden. Na 8.30 en 13.00 uur kunt u geen beroep meer doen op de leerkracht, zodat op tijd met de lessen kan worden begonnen. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen op tijd in de groep aanwezig zijn. ‘s Middags gaat de schooldeur om 12.50 open, zodat ook op tijd met de lessen begonnen kan worden. 

Halen en brengen van kinderen

Aan de ouders wordt verzocht bij het brengen van de kinderen naar school, op tijd (8.25 uur) aanwezig te zijn. Omdat ook nevenruimten voor instructie en verwerking gebruikt worden, verzoeken wij u om op het speelplein afscheid te nemen, en NIET mee naar binnen te gaan. Voor de nieuwe, 4-jarige kleuters kan samen met de juffrouw een oplossing gezocht worden. Bij het ophalen van de kinderen, kunt u buiten op uw kind wachten. De school beschikt over twee ingangen. De kleuters maken gebruik van de hoofdingang en de ingang bij de aula. De groepen 3 t/m 8 gebruiken de hoofdingang. (huisnummer 2)

Gymnastiek.

Gymschoenen en gymkleding zijn verplicht voor de groepen 3 t/m 8, evenals een goede tas om dit alles op te bergen. De gymlessen worden gegeven in sporthal “ De Werft” De groepen 3 t/m 6 gaan te voet. De groepen 7, 7/8 en 8 gaan met de fiets. De kleuters krijgen gym in het speellokaal op school. De kleuters hebben geen gymkleding nodig.

Voor de gymles hanteren we de volgende regels:

Ų  De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in sportkleding. Dit bestaat uit een korte broek of legging boven de knie en T-shirt of gympakje.

Ų  De kinderen dragen sportschoenen.

Ų  Als kinderen vanaf groep 3 hun gymkleding vergeten, maken ze zelf de keuze of ze in ondergoed gymmen. Met gewone kleding is dit niet toegestaan.

Ų  We adviseren de ouders om hun kinderen vanuit veiligheidsoverweging geen sieraden te laten dragen tijdens de gymles.

Ų  Kinderen in de groepen 7, 7/8 en 8 die de fiets of gymspullen vergeten zijn, gaan niet mee naar de gym. Zij worden opgevangen in een andere groep.

Ų  De kinderen van de groepen 7, 7/8 en 8 fietsen in een vaste fietsrij naar de gymzaal.

Ų  Kinderen mogen water meenemen om in de kleine pauze te drinken. Ranja of sportdrankjes zijn niet toegestaan.

Ų  Voor alle groepen zijn de gymtijden geclusterd. Het betekent dat zij eenmaal per week op maandag gymmen en twee gymtijden aan elkaar gekoppeld hebben.

Gymnastiekrooster schooljaar 2020-2021

 

Alle gymlessen worden gegeven in de nieuwe sporthal De Werft op maandag.  We kunnen daar meerdere gymzalen tegelijkertijd gebruiken.

Het rooster is als volgt:

 

Tijd

 

gymzaal 1

gymzaal 2

gymzaal 3

gymzaal 4

08.30 – 10.00

 

 

Groep 8

Groep 7

10.00 – 11.30

 

Groep 4

Groep 3

Groep 4

13.00 – 14.30

Groep 5

Groep 6

Groep 7/8

Groep 6

        

NOTE:         Na gebruik moeten de kinderen hun gymtassen mee naar huis nemen. Ze

mogen NIET op school blijven hangen (i.v.m. hygiėne).


Verjaardagen
Het is een leuke gewoonte, dat een jarig kind op school trakteert. We willen u verzoeken, om zo veel mogelijk te kiezen voor een gezonde traktatie. De jarige krijgt van de leerkracht een verjaardagskaart, waarop ook de andere teamleden de jarige kunnen feliciteren. Op het schoolbord bij de hoofdingang zijn alle jarigen van de maand vermeld. Iedere maand staan de jarigen ook vermeld op onze homepage!


Schoolverzekering

Er is een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten door het schoolbestuur voor alle leerlingen. Deze geeft een dekking voor extra kosten die gemaakt moeten worden voor medische kosten e.d. en deze verzekering geeft een uitkering bij blijvende invaliditeit e.d. De verzekering geldt NIET voor beschadigde of zoekgeraakte kleding e.d.

Bij het vervoer door andere ouders van kinderen in een auto. (excursies, schoolreisjes, e.d.) is het NIET noodzakelijk dat deze ouders een inzittendenverzekering hebben afgesloten. De schoolongevallenverzekering is ook in deze gevallen van toepassing. De verzekering dekt uiteraard NIET de eventuele schade aan de auto.

Tussenschoolse opvang (overblijven)
Er bestaat de mogelijkheid voor de kinderen om in de middagpauze over te blijven. Dit kan dus op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De organisatie hiervan berust bij de werkgroep TSO. Elke middag zijn er vier overblijfkrachten om de kinderen op te vangen. De overblijftijden zijn voor alle groepen van 12.00 tot 12.45. De onder- en bovenbouw eten apart van elkaar. De onderbouw eet 12.00 tot 12.15 uur in het lokaal van juffrouw Angela. De bovenbouw eet van 12.00 tot 12.15 uur in de aula.  Na het eten is er de mogelijkheid om vrij te spelen. Om 12.45 uur gaan alle overblijvers naar hun klaslokaal. De overblijfkrachten houden toezicht in de lokalen van 12.45 tot 13.00 uur. Van 12.50 tot 13.00 uur wordt er door de leerkrachten van school gesurveilleerd op de speelplaats.

Murlen Dienstverlening verzorgt de tussen schoolse opvang. Zij neemt de administratieve organisatie voor haar rekening. U kunt uw kind aanmelden/afmelden voor het overblijven, dan kunt u dat doen met behulp van het inlogvenster van Idealnet op onze website. De betaling van het overblijven kunt u ook regelen via Idealnet. Voor vragen over het overblijven kunt u bellen naar Murlen (076) 593 56 84 of mailen naar murlen@murlendienstverlening.com. De kosten voor het overblijven bedragen voor dit schooljaar €2,25 per kind per dag. De kinderen nemen zelf eten mee naar school. Drinken wordt vanuit school verstrekt. Van deze bijdrage worden de overblijfkrachten betaald, wordt drinken en speelmateriaal aangeschaft. De werkgroep tussen schoolse opvang bestaat uit de schooldirectie, lid oudergeleding MR en de overblijfcoördinator.

Om het overblijven zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er regels en afspraken nodig.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Met ingang van 1 augustus 2007 heeft de overheid bepaald dat alle basisscholen voor- en naschoolse opvang moet aanbieden. Vooruitlopend hierop heeft onze school in maart 2007 een samenwerkingsovereenkomst getekend met stichting “Mikz”. Mikz regelt voor onze school de voor- en naschoolse opvang in activiteitencentrum “De Rode Loper” (oude schoolgebouw) en het gebouw van OBS De Touwladder. (vanaf groep 4). Onze buitenschoolse opvang biedt de volgende voordelen:

Ų  De opvang is in handen van professionals.

Ų  De opvang vindt plaats in een goed geoutilleerd gebouw.

Ų  De opvang vindt plaats in een ander gebouw, waardoor de kinderen in een andere omgeving zijn tijdens de buitenschoolse opvang.

Ų  De buitenschoolse opvang vindt plaats in de directe schoolomgeving,

Weeksluitingen / musicals / playbackshow

 

In oktober / november 2020 en maart  2021 vinden er weeksluitingen plaats. De data vindt u in de jaarkalender. Leerjaar 6 zal op 15 december 2020 een musical opvoeren en niet deelnemen aan de weeksluitingen in oktober/november. De eindmusical van leerjaar 8 wordt op 21 juli 2021 opgevoerd. De finale van de playbackshow vindt plaats op donderdagochtend 11 februari 2021. Voorafgaand aan de finale vinden in de groepen de voorrondes plaats.

Vakantieregeling schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie:               19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie:                  21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie:           15 t/m 19 februari  2021

Tweede Paasdag:              5 april 2021

Meivakantie:                    3 mei t/m 14 mei 2021

Bevrijdingsdag                  5 mei 2021 (valt in meivakantie)

Hemelvaart:                     13 en 14 mei 2021 (valt in de meivakantie)

Tweede Pinksterdag:         24 mei 2021

Zomervakantie:                26 juli t/m 3 september 2021

In de CAO primair onderwijs (2015-2016) is de maximale lesgevende tijd van leerkrachten aangegeven. Het teveel aan lesgevende tijd die leerkrachten maken, wordt gecompenseerd in tijd die leerkrachten kunnen invullen met niet lesgebonden taken. Voor de groepen 1 t/m 4 zijn er collectieve dagen of middagen voor compensatieverlof gepland.

Met ingang van 1 augustus 2006 is de wet “flexibilisering schooltijden” in werking getreden. Dit betekent dat de school voor de leerjaren 3 en 4 niet meer dan 7 vierdaagse schoolweken mag plannen. De weken waarin vakanties of feestdagen vallen, worden hierin niet meegerekend. De school heeft daarom besloten om vier collectieve compensatiedagen voor de groepen 1 t/m 4 te plannen aansluitend aan Tweede Pinksterdag. (2 t/m 5 juni 2020) De kinderen uit deze leerjaren zijn daardoor de hele week vrij. Dit geldt niet voor de kinderen uit de leerjaren 5 t/m 8. 

Geplande collectieve flexdagen / -middagen onderbouw: (groepen 1 t/m 4 zijn vrij) :

9 november 2020, 29 januari 2021,  15 maart 2021 en 14 t/m 18 juni 2021

Geplande studiedagen / -ochtenden of - middagen: 

Maandag 14 september 2019: alle groepen vrij

Donderdag 19 november 2020: alle groepen hele dag vrij

Donderdag 28 januari 2021: alle groepen vrij

Maandag 26 april 2021; alle kinderen vrij

Maandag 7 juni 2021: alle kinderen vrij

Woensdagochtend 7 juli 2021: alle groepen ’s ochtends vrij

 

Vrije dagen / dagdelen:

Donderdagmiddag 17 december 2020: alle groepen ’s middags vrij. In verband met de kerstviering gaan de kinderen van 17.00 tot 19.00 naar school.

Vrijdag 18 december 2020: alle groepen ’s middags vrij.

Vrijdag 12 februari 2021: Groepen 1/2 zijn de hele dag vrij. De groepen 3 t/m 8 zijn ’s middags vrij. 

Vrijdagmiddag  2 april 2021: Alle groepen ’s middags vrij

Vrijdagmiddag 23 juli 2021: alle groepen ’s middags vrij (laatste schooldag).

Lesrooster
Ieder jaar wordt er een lesrooster samengesteld. Informatie hierover bij de groepsleerkracht en op de groepsouderavonden aan het begin van het jaar.

Evenementen

Schoolkamp groep 8:            30-09 t/m 02–10-2020

Bezoek Efteling:                   13-11-2020 (onder voorbehoud en akkoord Efteling)

Nationaal schoolontbijt:       04-11-2020 (onder voorbehoud van inloten)

Open ochtend:                      25-11-2020 (08.30 t/m 11.00 uur)

Sinterklaasfeest:                  04-12-2020

Kerstfeest:                           17-12-2020 (avondviering, middag vrij)

Finale playbackshow:             11-02-2021 (ochtend)

Carnavalsfeest:                     11-02-2021 (middag / groepen 1/2)

                                             12-02-2020 (ochtend / groepen 3 t/m 8
Schoolfotograaf:                  29 -04-2021

Open middag:                        19-03-2021 (15.00-16.30 uur)

Paasfeest:                             02-04-2021 (ochtend)

Schoolreis groepen 1/2:        15-04-2021

Schoolreis groepen 3 t/m 7: 12-04-2021


De data van het voetbaltoernooi zijn nog niet bekend.

Vorig schooljaar is het handbaltoernooi niet doorgegaan. Bij aanvang van het schooljaar is het nog onduidelijk of het dit schooljaar wel doorgaat.

Voor de overige activiteiten verwijzen we U naar de jaarkalender die begin van het schooljaar beschikbaar komt via de website en Mijnschoolinfo.

Bij sommige evenementen zijn de schooltijden gewijzigd. We verzoeken u hiermee rekening te houden. Deze zijn:

  • Bezoek Efteling: 09.45 – 15.00 uur. Ouders worden verzocht hun kinderen bij de Efteling af te zetten en op te halen.
  • Schoolreisjes: De schooltijden hangen af van de bestemmingen. U wordt hierover geļnformeerd via Mijnschoolinfo.
  • Duinendag: De school heeft besloten om de duinen- en Lidodag voor de midden- en bovenbouw niet meer door te laten gaan vanwege de vaak slechte weersomstandigheden en de problemen rond de eikenprocessierups. De midden- en bovenbouw oriėnteren zich nu op een alternatieve activiteit. We zullen u hierover informeren zodra bekend is welke activiteit het wordt en wanneer het plaatsvindt. Voor de groepen 1/2 zal de Duinendag nog wel doorgaan in het voorjaar van 2021. We zullen u tijdig informeren wanneer deze plaatsvindt en of er sprake is van gewijzigde schooltijden. 


Op de fiets of met de auto naar school

Op de grote speelplaats kunnen de kinderen tussen de fietsenbeugels hun fiets stallen. Fietsen moeten voorzien zijn van een goede standaard. De fietsenbeugels dienen ervoor om te zorgen dat niet alle fietsen omvallen. Het is niet toegestaan om de fietsen aan de beugels vast te maken. Buiten de fietsenbeugels mogen geen fietsen worden gestald. De ouders van de kleuters wordt verzocht hun kind zonder fietsje naar school te brengen. De school kan voor eventuele beschadiging of diefstal GEEN verantwoording dragen.

Er worden kinderen met de auto gehaald en gebracht. Dat zorgt voor de nodige parkeeroverlast rondom school. We verzoeken u dringend om uw auto niet te parkeren bij de schooluitgang aan de Jacob Ruijsdaelstraat, omdat dit gevaar oplevert voor overstekende kinderen. Overdag plaatsen we twee “verkeersmaatjes”. (gele poppen) We verzoeken u om niet tussen deze poppen te parkeren.


Eerste communie

De kinderen die de Eerste Communie doen, (meestal leerjaar 4) worden begeleid door een  werkgroep uit de vanuit de parochie. Aan de ouders van de leerlingen die de Eerste Communie doen, wordt gevraagd deel te nemen aan deze werkgroep.


Ziek melden

Als het kind ziek is, of om andere redenen niet op school kan komen, wordt na melding door de ouder(s) van de reden van afwezig zijn, hiervan een notitie gemaakt in een absentielijst. U wordt verzocht uw kind telefonisch, voor schooltijd ziek te melden.


Vervanging

Bij afwezigheid van de groepsleerkracht proberen we zo goed mogelijk de vervanging te regelen. Op dit moment is het moeilijk om aan vervangers / vervangsters te komen. De school zal zich inspannen om bij afwezigheid van de leerkracht voor een vervanger / vervangster te zorgen. Indien dit niet lukt, zal de betrokken groep gesplitst worden over de andere groepen. In uiterste nood is het mogelijk om de kinderen niet naar school te laten gaan.

De school heeft een vervangingsprotocol opgesteld. Dit protocol ligt bij de directie ter inzage.


Wet AVG (algemene verordening gegevensbescherming)

Scholen werken op tal van manieren met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Daarbij moet de school zich houden aan de wettelijk eisen die daarvoor gelden. Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet (AVG) in. Deze nieuwe wet stelt strengere eisen aan elke organisatie die met persoonsgegevens werkt. Volgens de nieuwe wet is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen toegestaan als het een duidelijk doel heeft en het noodzakelijk is. De school heeft hierbij een verantwoordelijkheid in:

  • Het waarborgen van de privacy van uw leerlingen en personeel.
  • Het informeren van ouders en leerlingen over de wijze waarop school persoonsgegevens verwerkt.
  • Het informeren van ouders over hun rechten.
  • Het niet zonder toestemming of het informeren van ouders gegevens uitwisselen of openbaar maken.
  • het beveiligen van persoonsgegevens om misbruik te voorkomen.
  • Het instrueren van medewerkers over wat is toegestaan rond het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Wij zijn op school en op stichtingsniveau (Bravoo) volop bezig om te voldoen aan deze wetgeving. Vanuit Bravoo wordt er gekeken naar het bovenschoolsbeleid en de be- en verwerkingsovereenkomsten van alle partijen die met de scholen te maken hebben. Daarnaast wordt er op schoolniveau gekeken welke informatie wij van u vragen, of dit in het belang is van de leerling en of het noodzakelijk is dat we deze gegevens hebben. Vervolgens wordt er gekeken hoe we om moeten gaan met gegevensuitwisseling naar externe partners. Om data- en informatielekken te voorkomen gaan we ook kijken naar ons eigen gedrag en of er daadwerkelijk door derden niet aan de gegevens gekomen kan worden. Denk hierbij aan wachtwoorden,  versleutelen van resultaten, leerling-gegevens achter slot en grendel, etc. Wij zijn er dus volop mee bezig om te zorgen dat wij voldoen aan de eisen van de nieuwe wetgeving.

Verjaardagwensjes

Vooral bij jonge kinderen wordt het op prijs gesteld om bij een verjaardag of jubileum van pappa, mamma, opa en oma, een wensje op school te krijgen. De wensjes worden NIET meer op school door de kinderen gemaakt. Wel zijn er kopieėn van versjes op school verkrijgbaar. (De kinderen maken en leren het versje thuis).


Schoolfotograaf
In het volgend schooljaar zal van den Berg schoolfotografie weer de schoolfotografie verzorgen. Naast individuele foto’s van de kinderen en de groepsfoto’s van de groepen bieden wij u ook de mogelijkheid om van broertjes en zusjes die op basisschool Den Bussel zitten een gezinsfoto te laten maken.
U ontvangt hier t.z.t. nog extra informatie over via Mijnschoolinfo.

U ontvangt hier t.z.t. nog extra informatie over via Mijnschoolinfo