OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-02-2019 - Jarige Jobussen

De zorg voor de leerlingHet leerlingvolgsysteem / toetsen

Onze school legt een grote prioriteit bij het volgen van de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan.

Zowel de ontwikkelingen op didactisch gebied, als op pedagogisch/sociaal gebied worden getoetst en/of geobserveerd en genoteerd in het leerlingendossier. Alle kinderen worden enkele keren per jaar getoetst op didactisch gebied.               

Op school werken we met de toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem. We hebben besloten om alle bruikbare toetsen hiervan aan te schaffen op het moment dat ze uitgegeven worden. De verwerking van de toetsgegevens vindt plaats in ESIS-B.

Door het jaar heen worden in de diverse groepen natuurlijk de methodegebonden toetsen afgenomen en geadministreerd

In groep 8 wordt in november het drempelonderzoek afgenomen. De centrale eindtoets wordt afgenomen van 20 t/m 22 april 2021. De school heeft ervoor gekozen om de centrale eindtoets van het Cito te gebruiken. Alle problemen welke naar voren komen tijdens de toetsperiode (of op een ander tijdstip) worden verder besproken tijdens de groepsbespreking met de intern begeleider. Als een leerling de school verlaat (naar vervolgonderwijs, Speciaal Onderwijs, andere basisschool ) wordt er een onderwijskundig rapport gemaakt.

De school hanteert een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling (SCOL). Het wordt gebruikt voor alle leerjaren.

Van iedere leerling wordt er een digitaal leerlingendossier bijgehouden waarin alle relevante gegevens over het kind worden bewaard. Het door de ouders ingevulde inschrijfformulier wordt centraal bewaard.

Deze gegevens zijn voor ouders toegankelijk / ter inzage. Gegevens uit het leerlingendossier worden niet zonder toestemming van de ouder(s) aan derden verstrekt.

Zindelijkheidsprotocol


Op het moment dat uw kind start op Den Bussel, is het van belang dat uw kind zindelijk is. We maken hieromtrent de volgende afspraken met ouders / verzorgers:

Preventief:

    Bij aanmelding van een nieuwe leerling in groep 1-2 informeren we naar zindelijkheid.

    Indien de leerling nog niet zindelijk is geven we het telefoonnummer van Thebe / jeugdzorg. Deze instelling kan ouders / verzorgers ondersteunen bij problemen met zindelijkheid.

    Tijdens de bezoekochtenden informeert de groepsleerkracht naar de zindelijkheid. Is het kind nog niet zindelijk, dan wordt opnieuw het telefoonnummer van Thebe doorgegeven.

Vaste schoolafspraken:

    Een leerling mag niet met luier of trainer naar school komen. (medische indicaties vormen hierop een uitzondering)

    Het niet zindelijke kind mag hele dagen naar school komen, indien een ouder, of eventuele vervanger, de gehele dag beschikbaar is om het kind, indien nodig, te komen verschonen.

    Als men niet bereikbaar is ten tijde van een “ongelukje” volgt een gesprek met de directie en groepsleerkracht.

    Het eerste “plas-ongelukje” wordt door de leerkracht opgelost. Bij ontlasting of het tweede en volgende “plas-ongelukje” worden ouders of vervangers gebeld.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen in Nederland de wettelijke taak om passend onderwijs vorm te geven. Het is de bedoeling dat alle leerlingen daarvan gaan profiteren. Maar vooral voor leerlingen die net even wat extra’s nodig hebben is een passende onderwijsplek van het grootste belang.

De kracht van passend onderwijs is dat scholen nog meer dan nu het geval is met elkaar gaan samenwerken en de krachten bundelen.
Daarom maakt iedere school deel uit van een samenwerkingsverband passendonderwijs. Voor uw school is dat het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Langstraat Heusden Altena (Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena). Dit samenwerkingsverband is een stichting opgerichtdoor de besturen van de scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Aalburg, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en de besturen voor speciaal onderwijs in Oisterwijk Tilburg en ‘s Hertogenbosch. In totaal gaan zo’n 60 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs intensiever
samenwerken met elkaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.swvpo3010.nl.

Het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena wil dat alle leerlingen een passende plaats in het onderwijs krijgen. Dat wil zeggen: zo dicht mogelijk bij huis, aansluitend op de mogelijkheden van het kind en in overeenstemming met de wensen van de ouders.

Zorgplicht

Vanaf 1 augustus 2014 worden de besturen verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgplicht. Dat is in de wet geregeld. Het betekent dat scholen alles moeten doen om aan ieder kind goed onderwijs te geven. Het kan echter zijn dat de ondersteuningsbehoefte van een kind voor een school te groot is. De school heeft alles al gedaan wat mogelijk was, maar het lukt niet om het kind echt te ondersteunen. Op dat moment moet de school op zoek naar een school die wel in staat is om de gevraagde ondersteuning te bieden. Uiteraard worden ouders daarvan uitgebreid op de hoogte gehouden. Het is de bedoeling dat door de zorgplicht alle leerlingen op een passend plaats onderwijs krijgen. Geen kind tussen wal en schip!

De ouders

Het belang van een goede samenwerking tussen school en ouders wordt onderstreept. Vooral voor leerlingen met een ondersteuningsvraag is een goede samenwerking van het grootste belang. Alle scholen willen op een open en eerlijke manier communiceren met de ouders.

De scholen zien de ouders als educatief partner. Daarbij gaan wij uit van een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school om de schoolloopbaan van het kind te ondersteunen. In een gelijkwaardige relatie worden beslissingen ten aanzien van het kind gezamenlijk genomen, uiteraard met inachtneming van de verschillende eindverantwoordelijkheden van ouders en school.

Kortom: ouders en school hebben elkaar hard nodig bij de vormgeving van passend onderwijs.

Basisondersteuning

Onze school heeft in de afgelopen jaren al veel gedaan als voorbereiding op de invoering van passend onderwijs. Op iedere school van het samenwerkingsverband staat de zorg voor leerlingen centraal. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over wat in ieder geval iedere school in het kader van passend onderwijs uitvoert. Dat noemen we de basisondersteuning. We noemen dan thema’s als: leerlingvolgsysteem, het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen, omgaan met verschillen tussen leerlingen, het geven van gedifferentieerde instructie, het voorkomen van pesten, samenwerking met instellingen voor jeugdhulp, het werken met een ondersteuningsteam e.d.

Extra ondersteuning en aanmelding

Het kan zijn dat het met uw zoon of dochter niet gaat zoals u dat wenst. Als de school in het kader van de basisondersteuning alles heeft gedaan wat mogelijk is dan moet de school een beroep kunnen doen op extra ondersteuning en middelen. Die middelen zijn beschikbaar bij het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena. Door een aanmelding bij de Toelaatbaarheids- en adviescommissie (TAC) kan de school een aanvraag indienen voor extra ondersteuning. Het is bedoeling dat de TAC maatwerk gaat leveren en precies gaat aangeven wat de school en het kind nodig hebben. De TAC en daarmee het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena stelt de school middelen en/of menskracht ter beschikking om meer passend onderwijs voor deze leerling mogelijk te maken. Wij noemen dat een arrangement. De school vraagt dat arrangement aan bij de TAC. Een arrangement kan ook aangevraagd worden bij de Commissie van Indicatiestelling (CVI) van de clusterscholen.

Het kan ook zijn dat de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter te groot zijn voor het regulier onderwijs. Samen met de ouders, de huidige school en de leden van de TAC wordt dan gekeken naar een plaats op het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Daarvoor is een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig.

Ontwikkelingsperspectief

Als de school extra ondersteuning (middelen en/of menskracht) ontvangt van het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena dan moeten dat op een goede manier worden ingezet. Daar is een plan voor nodig. Dat plan heet een Ontwikkelingsperspectief.

De school schrijft in dat plan hoe zij de extra ondersteuning gaat inzetten bijvoorbeeld door nieuwe leermiddelen in te zetten, meer individuele begeleiding te geven of door steunlessen. De school is verplicht met de ouders overleg te voeren over dat plan en u moet het er natuurlijk mee eens zijn.

Klachtenregeling

We gaan ervan uit dat u met een klacht in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u nog niet tevreden, dan kunt u het bevoegd gezag (het bestuur, Bravoo) inlichten. Het bevoegd gezag zal samen met u naar een oplossing zoeken. Wilt u een officile klacht indienen, dan kan dat bij de onafhankelijke klachtencommissie van Stichting KOMM. Stichting BRAVOO is aangesloten bij deze Stichting KOMM, de onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het onderwijs. Meer informatie over deze commissie kunt u vinden op de website: www.komm.nl, Regio West. Postbus 2086, 4800 CB Breda, tel. 06 10585367. In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en ‘overige’ klachten. Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten en verwaarlozing. De overige klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de schoolorganisatie en dergelijke. Uiteraard kan men voor vragen over de klachtenregeling in alle gevallen terecht bij de directeur.

Interne contactpersoon

Binnen onze school zijn  Debby Hamers en Marian van Oorspronk de interne contactpersonen. U kunt haar/hem/hen bereiken via het telefoonnummer van school. Bij de interne contactpersoon kunt u terecht met een klacht over machtsmisbruik door iemand van de school (personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers, enzovoorts).

Externe vertrouwenspersoon

Irma van Hezewijk van Vertrouwenswerk.nl is onze externe vertrouwenspersoon. Zij is deskundig op het terrein van machtsmisbruik en de gevolgen ervan. De externe vertrouwenspersoon zal met u over de klacht praten en kijken welke volgende stappen gewenst zijn. Dat kan een vorm van hulpverlening zijn, het indienen van een klacht en/ of het doen van aangifte bij de politie. U beslist welke stappen u wilt zetten, de vertrouwenspersoon ondersteunt u desgewenst daarbij. Meer informatie kunt u vinden op de website: https://vertrouwenswerk.nl, tel. 06-54647212, E-mail irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl

Stappen in de zorgverbreding op school

Indien extra ondersteuning nodig is voor uw kind, bijvoorbeeld op het gebied van motoriek (bewegen), de spelling, de concentratie, het geheugen, de werkhouding, het rekenen, de taal, het gedrag, enz., zal een groepsleerkracht zich beraden welke aanpak het beste zal werken.

Als de problemen ernstiger zijn en niet een, twee drie verdwijnen, wordt de hulp ingeroepen van de Interne Begeleider (IB-er) Op onze school zijn dat juffrouw Miep Stikvoort (groepen 1/2en 3A) en juffrouw Anja Feenstra (groepen 3B t/m 8). In een dergelijke situatie kan de IB-er besluiten om een extra toets af te nemen om te kijken waar de problemen precies zitten. De IB-er zal in samenspraak met de groepsleerkracht met behulp van speciaal daarvoor aangeschafte leermiddelen uit de orthotheek (kast of ruimte waarin speciale boeken en leermiddelen worden opgeborgen) een nieuw plan ontwikkelen om de betrokken leerling zo goed mogelijk te helpen. Na verloop van enkele maanden wordt in gezamenlijk overleg, in een leerlingbespreking de voortgang besproken, maar ook of de speciale aanpak voldoende effect heeft gehad.

Als ondanks alle extra inspanningen de resultaten onvoldoende blijven, wordt ouders geadviseerd om hun kind bij een externe instantie te laten onderzoeken. Informatie over deze externe onderzoeksbureaus kan door school worden verstrekt. Aan de hand van de gegevens uit een eventueel onderzoek bekijkt de school samen met de ouders of de school de juiste zorg kan bieden. Wanneer ook dan voldoende resultaten uitblijven, kan de school een beroep doen op extra ondersteuning en middelen van het samenwerkingsverband. (zie extra ondersteuning en aanmelding / hoofdstuk Passend Onderwijs).

School Ondersteunings Profiel (SOP)

In het verleden is door alle scholen samen met het toenmalige samenwerkingsverband een onderwijszorgprofiel opgesteld. Op basis van het toen opgestelde zorgprofiel is de conclusie dat onze school het best past binnen het zorgprofiel van een “smalle zorgschool”.
Vorig schooljaar hebben alle scholen voor primair onderwijs van samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden en Altena gewerkt aan het opstelling van het schoolondersteuningsprofiel. In dit document geeft de school aan welke zorg het kan bieden aan kinderen.

Integraal kindcentrum

In het schooljaar 2013-2014 heeft een herbezinning plaatsgevonden over de ontwikkeling van de Brede School. Voor de nieuwe LEA-periode (Lokale Educatieve Agenda) zal worden ingezet op de ontwikkeling van integrale kindcentra 0-12 jaar. In een kindcentrum gaat de school verbindingen en samenwerking aan met instanties die werken voor kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 12 jaar in de directe omgeving van de school. Alle basisscholen in onze gemeente zullen zich gaan ontwikkelen tot integraal kindcentrum.

Partners waarmee onze school samenwerkt, zijn:

  MIKZ (organisatie voor buitenschoolse opvang / peuterspeelzaal)
  Stichting Farent  (Maatschappelijk werk)
  Wijkcordinator Kaatsheuvel West (Jaqueline de Bekker)
  Stichting Contour / De Twern (welzijn)
   Gemeente Loon op Zand
  Buurthuis Pannenhoef
  Bibliotheek
  Activiteitencentrum “de Rode Loper”
  GGD
  Van Haestrechtcollege

De werkgroep kindcentrum heeft een plan van aanpak opgesteld voor het schooljaar 2019-2020 met samenwerkingspartners m.b.t. ontwikkeling tot integraal kindcentrum. Dit plan van aanpak wordt voortgezet in het schooljaar 2020-2021. In het plan van aanpak zijn activiteiten opgenomen m.b.t. de volgende beleidsterreinen:

o   0 -6 jarigen. De school heeft samen met peuterschool De Rode Loper activiteiten opgezet m.b.t. verdere samenwerking en afstemming.

o   Pedagogisch klimaat.

o   Relatie school – buurt. Samen met het buurthuis Pannenhoef en dienstencentrum De Rode Loper worden activiteiten voor kinderen georganiseerd.

o   Dit schooljaar zullen we u over alle activiteiten informeren via de digitale nieuwsbrief, de website en onze facebookpagina.


Wijkteams


In gemeente Loon op Zand zijn er 3 wijkteams: Loon op Zand, Kaatsheuvel-Oost, Kaatsheuvel-West/De Moer. Ieder wijkteam bestaat uit medewerkers van: gemeente Loon op Zand, Casade, politie, ContourdeTwern Loon op Zand, Farent, Thebe, Maasduinen, Kompaan en de Bocht en de GGD. Kijk voor meer informatie op de website van de wijkteams:
www.samenwerkenaandewijk.nl


Schoolmaatschappelijk Werk


Op vierjarige leeftijd gaat uw kind naar de basisschool. In deze periode maakt hij een belangrijke fase in zijn leven door. Hij gaat de wereld om zich heen verkennen. Hij groeit op van kleuter naar puber. Die ontwikkeling verloopt niet altijd vlekkeloos. Soms is aan het gedrag van het kind te zien dat het niet goed met hem gaat. Soms laat hij op een andere manier weten dat hem iets dwars zit.

Omdat deze fase vormend is voor het karakter en het verdere leven, is er op de scholen naast de aandacht voor het leren en de educatieve ontwikkeling, ook aandacht voor psychische, sociale en emotionele groei. Immers een kind dat zich lekker voelt, kan veel gemakkelijker leren dan een kind dat problemen heeft. Wellicht biedt het schoolmaatschappelijk werk een oplossing.

Waarom schoolmaatschappelijk werk?


Wanneer u als ouder/verzorger zich zorgen maakt over uw kind, kunt u daar over praten met de leerkracht. U kent het kind het beste en vaak komt u er met de leerkracht wel uit. Als er zorgen blijven, kunt u een afspraak maken met de schoolmaatschappelijk werkster.

Voorbeelden van vragen:

   Uw kind is bang, agressief, onzeker, faalangstig;

   Uw kind is lusteloos of druk;

   Uw kind heeft voortdurend ruzie, wordt gepest;

   Uw kind heeft problemen met het verwerken van een schokkende gebeurtenis, bijvoorbeeld echtscheiding, ziekte, verlies, verhuizing.

Er kunnen ook vragen spelen over de opvoeding:

   U weet niet meer hoe u met uw kind kunt omgaan of u heeft het gevoel dat u er alleen voor staat.

   U beleeft geen plezier meer aan uw kind of u worstelt met uzelf, uw relatie.

   Ook de leerkracht van school kan zorgen hebben over uw kind. De leerkracht zal daar met u over praten. Soms zal de school constateren dat er professionele hulp nodig is. De school en de leerkracht zullen dan met uw toestemming de schoolmaatschappelijk werkende inschakelen. Zij zal in overleg met u bekijken wat de beste hulp voor uw kind is.

Samen wordt er naar een oplossing gezocht. De schoolmaatschappelijk werkende kan adviezen geven aan u, uw kind en de leerkracht.

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Susan Mutsaers. Ze is bereikbaar via school of via Algemeen Maatschappelijk Werk Stichting Juvans

Het adres is: Jacob Ruijsdaelstraat 14

5171 XH Kaatsheuvel

0416-675710

Doorstroming naar het voortgezet onderwijs

Een belangrijke stap in de schoolloopbaan van een leerling is de stap naar het voortgezet onderwijs. Door middel van een zorgvuldige procedure willen we dit zo verantwoord mogelijk doen. Deze procedure is vastgelegd in een protocol. Dit ligt ter inzage bij de directie op school.

Tijdens de algemene informatieavond Voortgezet Onderwijs voor de ouders van leerjaar 7 en 8 op 2 november 2020 worden de ouders op de hoogte gebracht van deze procedure en de mogelijkheden voor vervolgstudies.

Eind van het schooljaar 2019-2020 zijn 34 leerlingen uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs. De Cito-eindtoets is dit schooljaar niet afgenomen vanwege de scholensluiting i.v.m. de Corona-crisis.
Onze leerlingen stromen uit naar de volgende vormen van voortgezet onderwijs:


VMBO-B/K:                   14,7%               (5 lln)

VMBO-K/G/T:               17,6%               (6 lln)

VMBO-T:                        6%                   (2lln)

VMBO-T/H:                  20,5%                (7 lln)


HAVO:                       23,4,2%              (8 lln)

HAVO/VWO:              8,9%                  (3 lln)
VWO:                         8,9%                   (5 lln)

GGD

Bij de aanvang van de basisschoolperiode wordt de zorg voor uw kind van het consultatiebureau overgenomen door de GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ). Aan onze basisschool is een team van de GGD verbonden bestaande uit:

Jeugdarts                              (mw. J. van der Put)

Jeugdverpleegkundige         (mw. C. van Oirschot)

GVO medewerker                  (mw. M. van den Berg).

Het team wordt verder ondersteund door een jeugdpsycholoog. De medewerkers hebben als doel een gezonde, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling bij kinderen van vier tot negentien jaar te bevorderen.

Wat doet de GGD op deze school:

Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen volgen tijdens vaste contactmomenten de groei en ontwikkeling van uw kind. U ontvangt thuis een uitnodiging voor zo’n contactmoment, dat plaatsvindt op het consultatiebureau bij u in de gemeente. Bij de uitnodiging voor het contactmoment ontvangt u een vragenlijst.

Wat gebeurt er tijdens een contactmoment?

  Als uw kind 5/6 jaar is: De teamassistente meet de lengte en het gewicht, de oren en ogen worden getest en de jeugdarts bespreekt met u de gezondheid en ontwikkeling van uw kind.

  Als uw kind 9/10 jaar is: De jeugdverpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarna bespreekt zij met u de groei en de ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige geeft ook de DTP en BMR-vaccinaties. Op www.ggdhvb.nl/mijnkind leest u meer informatie over deze vaccinaties.

Uiteraard kunt u tijdens deze contactmomenten, maar ook tijdens het inloopspreekuur of telefonisch spreekuur, al uw vragen stellen over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding van uw kind.

Samenwerking met school

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen onderhouden korte lijnen met school. Als voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de leerkracht of interne begeleider hoe het met uw kind gaat. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen ook deel aan de Zorg Advies Teams op school

De jeugdverpleegkundige houdt een spreekuur op school voor leerlingen, ouders/verzorgers. U kunt hier terecht voor vragen over o.a. groei, ontwikkeling, lichaamshouding, zien en horen, bedplassen, pesten, lichaamsverzorging, hoofdluis, eet- en slaapgewoonten en andere vragen over opvoeden.

De data van het spreekuur worden bekendgemaakt in de Ouderinfo en op de publicatieborden bij de ingangen.

Naast de bovengenoemde structurele contacten kunnen ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten bij de afdeling jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over gezondheid en opvoeding en voor een onderzoek op verzoek.

GGD hart voor Brabant, telefoonnummer: 0900-4636443.

Hoofdluis

Gedurende het schooljaar wordt op school na iedere vakantie op hoofdluis gecontroleerd. Om hoofdluis op school zoveel mogelijk te voorkomen, hanteren we het hoofdluisprotocol dat is opgesteld door de G.G.D.

In het protocol is de “luizenbrigade” opgenomen. Deze brigade bestaat uit een aantal ouders dat na elke schoolvakantie de kinderen controleert op hoofdluis. Ouders van kinderen waarbij hoofdluis wordt geconstateerd, worden hiervan door de groepsleerkracht op de hoogte gesteld. Ouders die bezwaar hebben tegen het feit dat hun kind(eren) wordt/worden nagekeken door ouders kunnen dit melden bij de directie van school. Deze kinderen worden dan alsnog door de G.G.D. gecontroleerd.

Het hoofdluisprotocol ligt ter inzage op school. Informatie hierover kunt u krijgen bij de directie.

Beleid toelating, schorsing en verwijdering

Voor het beleid m.b.t. toelating, schorsing en verwijdering hanteert Stichting Bravoo het protocol “Toelating en verwijdering in het primair onderwijs” van Vos/ABB.

Dit protocol is op school ter inzage.