OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-06-2018 - Jarige Jobussen
28-03-2018 - Projectweek 2018
19-12-2017 - Kerstmusical 2017
05-12-2017 - Sinterklaas 2017
04-10-2017 - Schoolkamp 2017
13-07-2017 - Poetsbal 2017
13-07-2017 - Eindmusical 2017
25-04-2014 - Flashmob

KwaliteitszorgWe streven er op Den Bussel naar om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren. We noemen dit ook wel kwaliteitszorg. De onderwijsinspectie toetst ieder jaar deze kwaliteitszorg op school. Het rapport van inspectie hieromtrent is na te lezen op hun internetsite. Een van de links op onze homepage verwijst naar inspectie.

Op school werken we met het kwaliteitsinstrument WMK-PO (Werken Met kwaliteit Primair Onderwijs) dat de onderwijskwaliteit verdeelt in vijf aandachtsvelden. Inspectie noemt deze aandachtsvelden ook wel kwaliteitskaarten. De volgende aandachtsvelden komen aan bod:

  Algemene uitgangspunten van de school (o.a. levensbeschouwelijke identiteit)

  Zorg voor kwaliteit ( o.a. toetsinstrumenten)

  Onderwijs en leren ( o.a. leerstofaanbod, pedagogisch klimaat en leerlingenzorg)

  Opbrengsten (o.a. eindniveau van de schoolverlaters)

  Beleid en organisatie (professionalisering van leerkrachten, in- en externe communicatie)

Het kwaliteitsinstrument WMK-PO staat voor Werken Met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs. In het schooljaar 2004 -2005 hebben we een start gemaakt met de invoering van dit instrument.

Om structureel te werken aan kwaliteitszorg is er een werkgroep van directie en teamleden ingesteld, die de aandachtsvelden zorgvuldig bestuderen en bespreken. De werkgroep doet verbetervoorstellen naar team en medezeggenschapsraad waarna deze worden vastgesteld en uitgevoerd.


In het schooljaar 2016-2017 hebben team en medezeggenschapsraad intensief gewerkt aan de kwaliteitszorg, zoals vastgelegd in het jaarplan. Activiteiten die dit schooljaar hebben plaatsgevonden, zijn o.a.

  Opstellen van een plan van aanpak voor het schooljaar 2017-2018 met samenwerkingspartners m.b.t. ontwikkeling tot integraal kindcentrum. (zie hoofdstuk Integraal Kindcentrum)

  Er heeft een keuzetraject plaatsgevonden voor een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen. (groep 3) Vanaf volgend schooljaar werken met de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen. (uitgeverij Zwijsen)

  Op de begane grond is een draadloos netwerk aangelegd, waardoor in de toekomst ook met tablets kan worden gewerkt in de groepen die hier gehuisvest zijn.

  In de groepen 3 t/m 8 zijn de nieuwe methodes voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek ingevoerd.

  Verdere invoering van 1-zorgroute. Invoering van groepsplannen voor de vakgebied gedrag.

  In de groepen 1/2 is het “taalkastje” ingevoerd.  Door middel van het “Taalkastje” werken we systematisch aan mondelinge taalontwikkeling, woordenschat, begrijpend luisteren en verhaalbegrip,  boekorintatie, fonologisch en fonemisch bewustzijn, alfabetisch principe.

  De school heeft een nieuwe opzet gemaakt voor een voor de rapporten en rapportgesprekken. Een werkgroep van leerkrachten, directie en de oudergeleding van de MR heeft dit uitgewerkt. In het schooljaar 2017-2018 wordt met de nieuwe opzet gestart.

  Het document basisondersteuning is door het team en MR vastgesteld.

  De VVE cordinator van school heeft deelgenomen aan de bovenschoolse werkgroep “doorgaande lijn en monitoring VVE”

  De werkgroep WMK-PO heeft de volgende activiteiten uitgevoerd:

o   Afname oudervragenlijst voor de domeinen afstemming, actieve en zelfstandige rol van de leerlingen en schooklimaat.

o   Afname leerlingvragenlijst leerjaar 7 en 8.

  In het kader van de gesprekkencyclus hebben leerkrachten zich geschoold m.b.t. hun persoonlijk ontwikkelingsplan.

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn in het jaarplan de volgende verbeteractiviteiten gepland:

  Uitvoeren van het plan van aanpak schooljaar 2017-2018 Intergraal Kindcentrum.

  Invoering nieuwe methode voor Veilig Leren Lezen (kim versie) leerjaar 3.

  Orintatie op nieuw digitaal registratielijst (tussen)doelen groepen 1/2 en orintatie op de nieuwe versie van de methode “Schatkist”.

  Invoering nieuwe opzet rapporten en rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 8.

  De VVE cordinator neemt deel aan de bovenschoolse werkgroep VVE.

  Er vindt een keuzetraject plaats voor een nieuwe methode sociaal-emotionele ontwikkeling.

  Er vindt een keuzetraject plaats voor een nieuwe methode Engels.

  De school start met de voorbereiding van het 30-jarig bestaan. (oktober 2018)

  Invoering groepsplannen voor de vakgebieden spelling en begrijpend lezen.

  De werkgroep WMK-PO voert de volgende activiteiten uit:

o   Afname en analyse vragenlijsten voor leerlingen groep 7 en 8 en de oudervragenlijst.