OBS Den Bussel

Laatst gewijzigd

01-02-2018 - Jarige Jobussen
19-12-2017 - Kerstmusical 2017
05-12-2017 - Sinterklaas 2017
04-10-2017 - Schoolkamp 2017
13-07-2017 - Poetsbal 2017
13-07-2017 - Duinendag 2017
13-07-2017 - Eindmusical 2017
25-04-2014 - Flashmob

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2012-2013Jaarverslag Medezeggenschapsraad  Schooljaar 2015-2016

De Medezeggenschapsraad (MR) van OBS Den Bussel bestaat uit vertegenwoordigers vanuit onderwijzend personeel en de oudergeleding. De directeur van onze school is tijdens de vergaderingen aanwezig als adviseur. Tijdens de vergaderingen komen diversen onderwerpen aan bod. De MR vergadert objectief en met een kritische blik zo’n zeven keer per jaar.

Samenstelling MR schooljaar 2015-2016:
Vertegenwoordigers personeelsgeleding:
- Mevr. A. Feenstra (secretariaat), Mevr. H. Smeets en Dhr. F. van den Dries.
Vertegenwoordigers oudergeleding:
- Mevr. J. van Loon (voorzitter), Dhr. E. van de Ven, Dhr. J. van der Ceelen.
Adviseur:
- J. Peters

Vergaderingen:
We hebben vergaderd op de volgende data 14-09-2015, 02-11-2015, 14-12-2015, 22-02-2016, 04-04-2016, 30-05-2016 en 14-07-2016. De vergaderingen zijn openbaar, de data staan vast en vermelden we op de jaarkalender die te vinden is op de website van de school.

Bezetting MR

Aan het eind van het schooljaar hebben Edwin van de Ven  en Jolanda van Loon de MR verlaten. Marlous Klijn en Kurt van der Lee nemen met ingang van het schooljaar 2016/2017 plaats in de oudergeleding van de MR. Voor wat betreft de personeelsgeleding neemt Frank Snijders de werkzaamheden over van Helen Smeets.

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
Frank Snijders vertegenwoordigt onze school bij de GMR. Dit is goed nieuws. Frank zal de MR vanaf volgend schooljaar actief op de hoogte houden van ins en outs.


In de vergaderingen van de MR zijn de volgende onderwerpen besproken:
Centraal staan de vijf kernwaarden van OBS Den Bussel.

•          Bruisend: leerkrachten en kinderen stralen werkplezier uit. We hechten waarde aan
            een warm schoolgebouw en schoolomgeving. Onze activiteiten stralen energie uit.
•          Uniek: ieder kind, leerkracht en ouder mag, binnen grenzen, zichzelf zijn. We hebben
            een uniek Brede schoolconcept.
•          Uitdagend: we sluiten aan bij het niveau en belevingswereld van het kind. We bieden
            verschillende werkvormen en materialen aan kortom we bieden een uitdagende
            leeromgeving.
•          Respect: we hebben respect voor ieders sterke en zwakke kanten. Interesse voor
            elkaar komt uit het hart en niet uit het hoofd. We hebben respect voor ieders
            geloofsovertuiging. We nemen elkaar serieus en komen afspraken na, we willen
            elkaar leren kennen.
•          Veilig: we hechten veel waarde aan structuur. Kinderen, leerkrachten en ouders
            weten waar ze aan toe zijn, in alle omstandigheden kunnen we rekenen op elkaar.

Nieuwe Lesmethode:
Er zijn drie nieuwe methode in gebruik genomen. Deze zijn uitgelegd, besproken en gedurende het jaar regelmatig geëvalueerd. TOM; taal op maat, SOM; spelling op maat en Nieuwsbegrip XL; begrijpend lezen.

Samenwerking Mikz:
MIKZ is met ingang van het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe peuterschool in het lokaal van de BSO in de Rode Loper. Het contact met onze school is goed en we blijven openstaan voor samenwerking. Doel daarbij blijft de leerstof zo goed mogelijk aan te laten sluiten zodat de doorstroom voor de kinderen en de leerkracht prettig is.

ICT
Dit is een belangrijk onderwerp en komt steeds terug op de agenda. ICT in de vorm van 24 skoolpads wordt regelmatig ingezet maar werkt niet altijd optimaal. Er is veelvuldig overleg geweest met onze school en de leverancier.

Mijnschoolinfo.nl is het medium dat we gebruiken om ouders te informeren. Dit wordt in de komende schooljaren doorontwikkeld. De oudergeleding heeft ook het belang benadrukt van terug communiceren via deze app. (denk bijvoorbeeld aan ziekmeldingen). Directie kiest ervoor voorlopig eenzijdig digitaal te communiceren maar neemt het signaal zeker mee.

Rapportgesprekken                                                                                                                    

Er wordt overwogen de bestaande rapportgesprekken met ouders op een andere manier te laten plaatsvinden. Omdat het plan onvoldoende uitgewerkt is en het te veel vragen oproept hebben we afgesproken dit uit te stellen. Alles wordt eerst duidelijk op papier gezet en met het team besproken, daarna wordt het nogmaals voorgelegd aan de MR.

Schoolactiviteiten
De oudergeleding vraagt de personeelsgeleding scherp te blijven op de schoolactiviteiten. Den Bussel kenmerkt zich door bepaalde activiteiten zoals met name de weeksluiting. Belangrijk is om het belang van deze activiteit niet uit het oog te verliezen. Naast de weeksluiting hebben we o.a. ook gesproken over de voorleeswedstrijd, Koningsdag.

Ontwikkeling SWV (Samenwerkingsverband) passend onderwijs
Gesproken over het verloop van de aanvragen van de eerste arrangementen. Nieuwe wetgeving stuurt hoofdzakelijk op co-teaching. De bedoeling hiervan is leerkrachten te scholen, zodat ze in de toekomst in staat zullen zijn diverse leerlingen met diverse onderwijsbehoeften te kunnen begeleiden. De voor- en nadelen hiervan besproken. Dit blijft een ontwikkeling die gedurende het schooljaar steeds aandacht behoeft.

Verbeterpunten Inspectie bezoek:

Voortgang van de verbeterpunten bewaken. Daarnaast is het belangrijk dat we zorgen dat hetgeen wat goed gaat ook goed blijft gaan. Onze school bezit het basisarrangement van toezicht. Dit houdt in dat we regulier toezicht mogen verwachten. (bezoek 1 x per 4 jaar en eventueel steekproeven.) De inspecteur is positief over de kwaliteit van ons onderwijs. Op de Centrale eindtoets scoort OBS Den Bussel in het schooljaar  2015/2016 iets onder het landelijk gemiddelde.

Leerlingen/groepen/formatie:
Op de teldatum 1 oktober 2015 was het aantal leerlingen van OBS Den Bussel 297. Dat is  5 leerlingen minder dan een jaar eerder. Samen met de afname van de schoolweging (opleidingsniveau van de ouders) heeft dit effect op het aantal Fte. We moeten 0,6 Fte inleveren. Het schooljaar 2015-2016 is gestart met 12 groepen waarvan 4 kleutergroepen. 

Leerkrachten en schoolleiding overleggen met elkaar. Bij het nemen van de beslissing wordt gekeken naar de samenstelling van de groep maar ook naar de individuele leerling. We hebben de groepsverdeling (schoolformatieplan) besproken. We worden hierin als MR gekend maar hebben hierin géén instemmingsrecht. We hebben de schoolleiding vragen gesteld over de gemaakte keuzes. Hierin is bijvoorbeeld ter sprake gekomen:

·       kinderen die vertrekken door verhuizing of juist naar Den Bussel toekomen;

·       de verschuiving van groepsgrootte naar de midden- en bovenbouw;

·       mogelijkheden voor extra ondersteuning gedurende het komende schooljaar bij de grote groepen;

Het leerling aantal blijft nagenoeg gelijk, maar er wordt meer bezuinigd. Daarnaast wordt bijvoorbeeld vanuit de wet passend onderwijs steeds meer van de leerkracht verwacht.  De ambulante personeelsleden hebben gedurende het schooljaar meer ondersteuning geboden in de verschillende klassen. Hier willen we zeker scherp op blijven.

Financiën:

Een afvaardiging van de MR heeft een gesprek gehad met Robert Venema nav de opgestelde begroting. We hebben aangegeven dat er veel onduidelijkheden zitten in de begroting. Tevens hebben we aangegeven dat we geldstroom graag beter in beeld zien.

De MR heeft in het schooljaar 2015-2016 € 395 euro geschonken aan de schoolverlatersactiviteiten van groep 8. Dit bedrag is besteed aan een sportieve activiteit tijden het schoolkamp.

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Dat mag persoonlijk aan één van de MR Leden maar ook via ons emailadres MR@denbussel.nl